ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر علی رحمانی، غریبه اسماعیلی، (1390). کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول، فصلنامه اقتصاد مقداری، 7(4)، 151. magiran.com/p938119
Ali Rahmani (Phd), Gharibe Esmaili, (2011). The Efficiency of Neural Networks, Logistic Regression & Discriminant Analysis in Defaults Prediction, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7(4), 151. magiran.com/p938119
دکتر علی رحمانی، غریبه اسماعیلی، کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول. فصلنامه اقتصاد مقداری، 1390؛ 7(4): 151. magiran.com/p938119
Ali Rahmani (Phd), Gharibe Esmaili, The Efficiency of Neural Networks, Logistic Regression & Discriminant Analysis in Defaults Prediction, Quarterly Journal of Quantitative Economics, 2011; 7(4): 151. magiran.com/p938119
دکتر علی رحمانی، غریبه اسماعیلی، "کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول"، فصلنامه اقتصاد مقداری 7، شماره 4 (1390): 151. magiran.com/p938119
Ali Rahmani (Phd), Gharibe Esmaili, "The Efficiency of Neural Networks, Logistic Regression & Discriminant Analysis in Defaults Prediction", Quarterly Journal of Quantitative Economics 7, no.4 (2011): 151. magiran.com/p938119
دکتر علی رحمانی، غریبه اسماعیلی، (1390). 'کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول'، فصلنامه اقتصاد مقداری، 7(4)، صص.151. magiran.com/p938119
Ali Rahmani (Phd), Gharibe Esmaili, (2011). 'The Efficiency of Neural Networks, Logistic Regression & Discriminant Analysis in Defaults Prediction', Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7(4), pp.151. magiran.com/p938119
دکتر علی رحمانی؛ غریبه اسماعیلی. "کارایی شبکه های عصبی، رگرسیون لجستیک و تحلیل تمایزی در پیش بینی نکول". فصلنامه اقتصاد مقداری، 7 ،4 ، 1390، 151. magiran.com/p938119
Ali Rahmani (Phd); Gharibe Esmaili. "The Efficiency of Neural Networks, Logistic Regression & Discriminant Analysis in Defaults Prediction", Quarterly Journal of Quantitative Economics, 7, 4, 2011, 151. magiran.com/p938119
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال