ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پیام سراییان، محمد گلزار، سید حسن جعفری امان آبادی، (1390). مطالعه تاثیر تصحیح کننده نانو خاک رس بر مدول خمشی و کششی نانوکامپوزیت پلی آمید/نانو خاک رس، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 11(3)، 85. magiran.com/p939903
, (2012). Experimental study of the Effect of Nanoclay Modifier on Tensile and Bending Module of Polyamide/Nano Clay Nanocomposite, Modares Mechanical Engineering, 11(3), 85. magiran.com/p939903
پیام سراییان، محمد گلزار، سید حسن جعفری امان آبادی، مطالعه تاثیر تصحیح کننده نانو خاک رس بر مدول خمشی و کششی نانوکامپوزیت پلی آمید/نانو خاک رس. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1390؛ 11(3): 85. magiran.com/p939903
, Experimental study of the Effect of Nanoclay Modifier on Tensile and Bending Module of Polyamide/Nano Clay Nanocomposite, Modares Mechanical Engineering, 2012; 11(3): 85. magiran.com/p939903
پیام سراییان، محمد گلزار، سید حسن جعفری امان آبادی، "مطالعه تاثیر تصحیح کننده نانو خاک رس بر مدول خمشی و کششی نانوکامپوزیت پلی آمید/نانو خاک رس"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 11، شماره 3 (1390): 85. magiran.com/p939903
, "Experimental study of the Effect of Nanoclay Modifier on Tensile and Bending Module of Polyamide/Nano Clay Nanocomposite", Modares Mechanical Engineering 11, no.3 (2012): 85. magiran.com/p939903
پیام سراییان، محمد گلزار، سید حسن جعفری امان آبادی، (1390). 'مطالعه تاثیر تصحیح کننده نانو خاک رس بر مدول خمشی و کششی نانوکامپوزیت پلی آمید/نانو خاک رس'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 11(3)، صص.85. magiran.com/p939903
, (2012). 'Experimental study of the Effect of Nanoclay Modifier on Tensile and Bending Module of Polyamide/Nano Clay Nanocomposite', Modares Mechanical Engineering, 11(3), pp.85. magiran.com/p939903
پیام سراییان؛ محمد گلزار؛ سید حسن جعفری امان آبادی. "مطالعه تاثیر تصحیح کننده نانو خاک رس بر مدول خمشی و کششی نانوکامپوزیت پلی آمید/نانو خاک رس". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 11 ،3 ، 1390، 85. magiran.com/p939903
. "Experimental study of the Effect of Nanoclay Modifier on Tensile and Bending Module of Polyamide/Nano Clay Nanocomposite", Modares Mechanical Engineering, 11, 3, 2012, 85. magiran.com/p939903
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال