ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بهلول علیجانی، پیمان محمودی، عبدالجبار چوگان، مرتضی بیشه نیاسر، (1390). بررسی ساختار تداوم دو وضعیتی بارش های سالانه ی جنوب ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره ی مارکوف، مجله جغرافیا و توسعه، 9(25)، 1. magiran.com/p941206
Dr. B. Alijani, P. Mahmoudi, M. Bishe Niyasar, (2012). Review the Structure for Continuity of the Two States Annual Precipitation in South Part of Iran, by Using Latent State of Markov Chain, Geography and Development Iranian Journal, 9(25), 1. magiran.com/p941206
بهلول علیجانی، پیمان محمودی، عبدالجبار چوگان، مرتضی بیشه نیاسر، بررسی ساختار تداوم دو وضعیتی بارش های سالانه ی جنوب ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره ی مارکوف. مجله جغرافیا و توسعه، 1390؛ 9(25): 1. magiran.com/p941206
Dr. B. Alijani, P. Mahmoudi, M. Bishe Niyasar, Review the Structure for Continuity of the Two States Annual Precipitation in South Part of Iran, by Using Latent State of Markov Chain, Geography and Development Iranian Journal, 2012; 9(25): 1. magiran.com/p941206
بهلول علیجانی، پیمان محمودی، عبدالجبار چوگان، مرتضی بیشه نیاسر، "بررسی ساختار تداوم دو وضعیتی بارش های سالانه ی جنوب ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره ی مارکوف"، مجله جغرافیا و توسعه 9، شماره 25 (1390): 1. magiran.com/p941206
Dr. B. Alijani, P. Mahmoudi, M. Bishe Niyasar, "Review the Structure for Continuity of the Two States Annual Precipitation in South Part of Iran, by Using Latent State of Markov Chain", Geography and Development Iranian Journal 9, no.25 (2012): 1. magiran.com/p941206
بهلول علیجانی، پیمان محمودی، عبدالجبار چوگان، مرتضی بیشه نیاسر، (1390). 'بررسی ساختار تداوم دو وضعیتی بارش های سالانه ی جنوب ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره ی مارکوف'، مجله جغرافیا و توسعه، 9(25)، صص.1. magiran.com/p941206
Dr. B. Alijani, P. Mahmoudi, M. Bishe Niyasar, (2012). 'Review the Structure for Continuity of the Two States Annual Precipitation in South Part of Iran, by Using Latent State of Markov Chain', Geography and Development Iranian Journal, 9(25), pp.1. magiran.com/p941206
بهلول علیجانی؛ پیمان محمودی؛ عبدالجبار چوگان؛ مرتضی بیشه نیاسر. "بررسی ساختار تداوم دو وضعیتی بارش های سالانه ی جنوب ایران با استفاده از مدل وضعیت نهان زنجیره ی مارکوف". مجله جغرافیا و توسعه، 9 ،25 ، 1390، 1. magiran.com/p941206
Dr. B. Alijani; P. Mahmoudi; M. Bishe Niyasar. "Review the Structure for Continuity of the Two States Annual Precipitation in South Part of Iran, by Using Latent State of Markov Chain", Geography and Development Iranian Journal, 9, 25, 2012, 1. magiran.com/p941206
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال