ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی اصغر ساکی، سارا میرزایی گودرزی، شهاب قاضی، محمد مهدی معینی، فاطمه صاحبی اعلاء، (1390). اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه های گوشتی، مجله علوم دامی ایران، 42(3)، 275. magiran.com/p941721
, (2012). Effect of Various Levels of Barley and Multi Enzyme on Metabolizable Energy, Dry Matter and Protein Digestibility of Diets and Performance of Broiler Chicks, Iranian Journal of Animal Science, 42(3), 275. magiran.com/p941721
علی اصغر ساکی، سارا میرزایی گودرزی، شهاب قاضی، محمد مهدی معینی، فاطمه صاحبی اعلاء، اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه های گوشتی. مجله علوم دامی ایران، 1390؛ 42(3): 275. magiran.com/p941721
, Effect of Various Levels of Barley and Multi Enzyme on Metabolizable Energy, Dry Matter and Protein Digestibility of Diets and Performance of Broiler Chicks, Iranian Journal of Animal Science, 2012; 42(3): 275. magiran.com/p941721
علی اصغر ساکی، سارا میرزایی گودرزی، شهاب قاضی، محمد مهدی معینی، فاطمه صاحبی اعلاء، "اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه های گوشتی"، مجله علوم دامی ایران 42، شماره 3 (1390): 275. magiran.com/p941721
, "Effect of Various Levels of Barley and Multi Enzyme on Metabolizable Energy, Dry Matter and Protein Digestibility of Diets and Performance of Broiler Chicks", Iranian Journal of Animal Science 42, no.3 (2012): 275. magiran.com/p941721
علی اصغر ساکی، سارا میرزایی گودرزی، شهاب قاضی، محمد مهدی معینی، فاطمه صاحبی اعلاء، (1390). 'اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه های گوشتی'، مجله علوم دامی ایران، 42(3)، صص.275. magiran.com/p941721
, (2012). 'Effect of Various Levels of Barley and Multi Enzyme on Metabolizable Energy, Dry Matter and Protein Digestibility of Diets and Performance of Broiler Chicks', Iranian Journal of Animal Science, 42(3), pp.275. magiran.com/p941721
علی اصغر ساکی؛ سارا میرزایی گودرزی؛ شهاب قاضی؛ محمد مهدی معینی؛ فاطمه صاحبی اعلاء. "اثر سطوح مختلف جو و مولتی آنزیم بر انرژی قابل متابولیسم، قابلیت هضم ماده خشک و پروتئین جیره و عملکرد جوجه های گوشتی". مجله علوم دامی ایران، 42 ،3 ، 1390، 275. magiran.com/p941721
. "Effect of Various Levels of Barley and Multi Enzyme on Metabolizable Energy, Dry Matter and Protein Digestibility of Diets and Performance of Broiler Chicks", Iranian Journal of Animal Science, 42, 3, 2012, 275. magiran.com/p941721
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال