ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمدرضا مالکی پور، فرزانه شیرانی، محمد کتابی، حسن روشن طلب حقانی، دانا تحریریان، (1390). بررسی اثر جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک بر ریزنشت ترمیمهای Cl V همرنگ دندان، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 23(4)، 239. magiran.com/p942103
Mohammad Reza Maleki-Pour, Farzaneh Shirani, Mohammad Ketabi, Hasan Roshan-Talab-Haghani, Dana Tahririan, (2012). Effect of ultrasonic scaler on the microleakage of Cl V tooth colored restorations, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 23(4), 239. magiran.com/p942103
محمدرضا مالکی پور، فرزانه شیرانی، محمد کتابی، حسن روشن طلب حقانی، دانا تحریریان، بررسی اثر جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک بر ریزنشت ترمیمهای Cl V همرنگ دندان. مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 1390؛ 23(4): 239. magiran.com/p942103
Mohammad Reza Maleki-Pour, Farzaneh Shirani, Mohammad Ketabi, Hasan Roshan-Talab-Haghani, Dana Tahririan, Effect of ultrasonic scaler on the microleakage of Cl V tooth colored restorations, Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 2012; 23(4): 239. magiran.com/p942103
محمدرضا مالکی پور، فرزانه شیرانی، محمد کتابی، حسن روشن طلب حقانی، دانا تحریریان، "بررسی اثر جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک بر ریزنشت ترمیمهای Cl V همرنگ دندان"، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان 23، شماره 4 (1390): 239. magiran.com/p942103
Mohammad Reza Maleki-Pour, Farzaneh Shirani, Mohammad Ketabi, Hasan Roshan-Talab-Haghani, Dana Tahririan, "Effect of ultrasonic scaler on the microleakage of Cl V tooth colored restorations", Journal of Islamic Dental Association of IRAN 23, no.4 (2012): 239. magiran.com/p942103
محمدرضا مالکی پور، فرزانه شیرانی، محمد کتابی، حسن روشن طلب حقانی، دانا تحریریان، (1390). 'بررسی اثر جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک بر ریزنشت ترمیمهای Cl V همرنگ دندان'، مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 23(4)، صص.239. magiran.com/p942103
Mohammad Reza Maleki-Pour, Farzaneh Shirani, Mohammad Ketabi, Hasan Roshan-Talab-Haghani, Dana Tahririan, (2012). 'Effect of ultrasonic scaler on the microleakage of Cl V tooth colored restorations', Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 23(4), pp.239. magiran.com/p942103
محمدرضا مالکی پور؛ فرزانه شیرانی؛ محمد کتابی؛ حسن روشن طلب حقانی؛ دانا تحریریان. "بررسی اثر جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک بر ریزنشت ترمیمهای Cl V همرنگ دندان". مجله دندانپزشکی جامعه اسلامی دندانپزشکان، 23 ،4 ، 1390، 239. magiran.com/p942103
Mohammad Reza Maleki-Pour; Farzaneh Shirani; Mohammad Ketabi; Hasan Roshan-Talab-Haghani; Dana Tahririan. "Effect of ultrasonic scaler on the microleakage of Cl V tooth colored restorations", Journal of Islamic Dental Association of IRAN, 23, 4, 2012, 239. magiran.com/p942103
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال