ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهردخت مزده، (1390). تعیین فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان در یک مطالعه ده ساله، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(1)، 1. magiran.com/p942211
Mehrdokht Mazdeh, (2011). Evaluation of Distributive Frequency of Oral Contraceptive Pills Consumption in Women with Cerebrovascular Events Admitted in Farshchian Hospital of Hamadan between 1997-2007, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(1), 1. magiran.com/p942211
مهردخت مزده، تعیین فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان در یک مطالعه ده ساله. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1390؛ 1(1): 1. magiran.com/p942211
Mehrdokht Mazdeh, Evaluation of Distributive Frequency of Oral Contraceptive Pills Consumption in Women with Cerebrovascular Events Admitted in Farshchian Hospital of Hamadan between 1997-2007, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2011; 1(1): 1. magiran.com/p942211
مهردخت مزده، "تعیین فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان در یک مطالعه ده ساله"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 1 (1390): 1. magiran.com/p942211
Mehrdokht Mazdeh, "Evaluation of Distributive Frequency of Oral Contraceptive Pills Consumption in Women with Cerebrovascular Events Admitted in Farshchian Hospital of Hamadan between 1997-2007", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.1 (2011): 1. magiran.com/p942211
مهردخت مزده، (1390). 'تعیین فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان در یک مطالعه ده ساله'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(1)، صص.1. magiran.com/p942211
Mehrdokht Mazdeh, (2011). 'Evaluation of Distributive Frequency of Oral Contraceptive Pills Consumption in Women with Cerebrovascular Events Admitted in Farshchian Hospital of Hamadan between 1997-2007', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(1), pp.1. magiran.com/p942211
مهردخت مزده. "تعیین فراوانی مصرف قرص های ضد بارداری در زنان مبتلا به حوادث عروقی مغزی بستری در بیمارستان فرشچیان همدان در یک مطالعه ده ساله". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،1 ، 1390، 1. magiran.com/p942211
Mehrdokht Mazdeh. "Evaluation of Distributive Frequency of Oral Contraceptive Pills Consumption in Women with Cerebrovascular Events Admitted in Farshchian Hospital of Hamadan between 1997-2007", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 1, 2011, 1. magiran.com/p942211
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال