ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس عبداللهی، سهراب نجفی پور، سیدامین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، مجید نقدی، (1390). سالمونلا انتریکا: سروتایپینگ، الگوی مقاومت دارویی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(1)، 38. magiran.com/p942220
Abbas Abdollahi, Sohrab Najafipour, Seyyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hassan Meshkibaf, Majid Naghdi Other Author, (2011). Salmonella enterica: Serotyping, Drug Resistance & Extended Spectrum of β-Lactamase (ESBLs), Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(1), 38. magiran.com/p942220
عباس عبداللهی، سهراب نجفی پور، سیدامین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، مجید نقدی، سالمونلا انتریکا: سروتایپینگ، الگوی مقاومت دارویی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1390؛ 1(1): 38. magiran.com/p942220
Abbas Abdollahi, Sohrab Najafipour, Seyyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hassan Meshkibaf, Majid Naghdi Other Author, Salmonella enterica: Serotyping, Drug Resistance & Extended Spectrum of β-Lactamase (ESBLs), Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2011; 1(1): 38. magiran.com/p942220
عباس عبداللهی، سهراب نجفی پور، سیدامین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، مجید نقدی، "سالمونلا انتریکا: سروتایپینگ، الگوی مقاومت دارویی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 1 (1390): 38. magiran.com/p942220
Abbas Abdollahi, Sohrab Najafipour, Seyyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hassan Meshkibaf, Majid Naghdi Other Author, "Salmonella enterica: Serotyping, Drug Resistance & Extended Spectrum of β-Lactamase (ESBLs)", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.1 (2011): 38. magiran.com/p942220
عباس عبداللهی، سهراب نجفی پور، سیدامین کوهپایه، محمدحسن مشکی باف، مجید نقدی، (1390). 'سالمونلا انتریکا: سروتایپینگ، الگوی مقاومت دارویی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(1)، صص.38. magiran.com/p942220
Abbas Abdollahi, Sohrab Najafipour, Seyyed Amin Kouhpayeh, Mohammad Hassan Meshkibaf, Majid Naghdi Other Author, (2011). 'Salmonella enterica: Serotyping, Drug Resistance & Extended Spectrum of β-Lactamase (ESBLs)', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(1), pp.38. magiran.com/p942220
عباس عبداللهی؛ سهراب نجفی پور؛ سیدامین کوهپایه؛ محمدحسن مشکی باف؛ مجید نقدی. "سالمونلا انتریکا: سروتایپینگ، الگوی مقاومت دارویی و بتالاکتامازهای وسیع الطیف". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،1 ، 1390، 38. magiran.com/p942220
Abbas Abdollahi; Sohrab Najafipour; Seyyed Amin Kouhpayeh; Mohammad Hassan Meshkibaf; Majid Naghdi Other Author. "Salmonella enterica: Serotyping, Drug Resistance & Extended Spectrum of β-Lactamase (ESBLs)", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 1, 2011, 38. magiran.com/p942220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال