ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شهپر مهرپرور، معصومه ورزنده ، (1390). بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(1)، 45. magiran.com/p942222
Shahpar Mehrparvar, Masoumeh Varzandeh, (2011). Investigation of decreasing causes of exclusive breastfeeding in children below six months old, in Kerman city during 2008- 2009, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(1), 45. magiran.com/p942222
شهپر مهرپرور، معصومه ورزنده ، بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1390؛ 1(1): 45. magiran.com/p942222
Shahpar Mehrparvar, Masoumeh Varzandeh, Investigation of decreasing causes of exclusive breastfeeding in children below six months old, in Kerman city during 2008- 2009, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2011; 1(1): 45. magiran.com/p942222
شهپر مهرپرور، معصومه ورزنده ، "بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 1 (1390): 45. magiran.com/p942222
Shahpar Mehrparvar, Masoumeh Varzandeh, "Investigation of decreasing causes of exclusive breastfeeding in children below six months old, in Kerman city during 2008- 2009", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.1 (2011): 45. magiran.com/p942222
شهپر مهرپرور، معصومه ورزنده ، (1390). 'بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(1)، صص.45. magiran.com/p942222
Shahpar Mehrparvar, Masoumeh Varzandeh, (2011). 'Investigation of decreasing causes of exclusive breastfeeding in children below six months old, in Kerman city during 2008- 2009', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(1), pp.45. magiran.com/p942222
شهپر مهرپرور؛ معصومه ورزنده . "بررسی علل کاهش تغذیه انحصاری با شیر مادر در کودکان زیر 6 ماه در شهر کرمان 88-1387". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،1 ، 1390، 45. magiran.com/p942222
Shahpar Mehrparvar; Masoumeh Varzandeh. "Investigation of decreasing causes of exclusive breastfeeding in children below six months old, in Kerman city during 2008- 2009", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 1, 2011, 45. magiran.com/p942222
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال