ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
امید تیمورنژاد، اشرف محبتی مبارز، رضا حسینی دوست، (1390). بررسی اپیدمیولوژیک ژن های مقاومت به ونکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(2)، 1. magiran.com/p942666
Teymournejad Omid, Mohabati Mobarez Ashraf, Hosseini Doust Reza, (2012). Epidemiologic Evaluation of Vancomycin Resistant Genes in Enterococcus spp. Isolated from Clinical Samples, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(2), 1. magiran.com/p942666
امید تیمورنژاد، اشرف محبتی مبارز، رضا حسینی دوست، بررسی اپیدمیولوژیک ژن های مقاومت به ونکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1390؛ 1(2): 1. magiran.com/p942666
Teymournejad Omid, Mohabati Mobarez Ashraf, Hosseini Doust Reza, Epidemiologic Evaluation of Vancomycin Resistant Genes in Enterococcus spp. Isolated from Clinical Samples, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 1(2): 1. magiran.com/p942666
امید تیمورنژاد، اشرف محبتی مبارز، رضا حسینی دوست، "بررسی اپیدمیولوژیک ژن های مقاومت به ونکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 2 (1390): 1. magiran.com/p942666
Teymournejad Omid, Mohabati Mobarez Ashraf, Hosseini Doust Reza, "Epidemiologic Evaluation of Vancomycin Resistant Genes in Enterococcus spp. Isolated from Clinical Samples", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.2 (2012): 1. magiran.com/p942666
امید تیمورنژاد، اشرف محبتی مبارز، رضا حسینی دوست، (1390). 'بررسی اپیدمیولوژیک ژن های مقاومت به ونکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(2)، صص.1. magiran.com/p942666
Teymournejad Omid, Mohabati Mobarez Ashraf, Hosseini Doust Reza, (2012). 'Epidemiologic Evaluation of Vancomycin Resistant Genes in Enterococcus spp. Isolated from Clinical Samples', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(2), pp.1. magiran.com/p942666
امید تیمورنژاد؛ اشرف محبتی مبارز؛ رضا حسینی دوست. "بررسی اپیدمیولوژیک ژن های مقاومت به ونکومایسین در انتروکوک های جدا شده از نمونه های بالینی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،2 ، 1390، 1. magiran.com/p942666
Teymournejad Omid; Mohabati Mobarez Ashraf; Hosseini Doust Reza. "Epidemiologic Evaluation of Vancomycin Resistant Genes in Enterococcus spp. Isolated from Clinical Samples", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 2, 2012, 1. magiran.com/p942666
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال