ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس عبداللهی، سعید خادمی، (1390). بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا؛ ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(2)، 14. magiran.com/p942668
Abdollahi Abbas, Khademi Saeid, (2012). Analysis of Bacterial Contamination in Anesthetic Equipments in Operation Room of Vali-E Asr Hospital of Fasa; Efficiency of Disinfection Methods, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(2), 14. magiran.com/p942668
عباس عبداللهی، سعید خادمی، بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا؛ ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1390؛ 1(2): 14. magiran.com/p942668
Abdollahi Abbas, Khademi Saeid, Analysis of Bacterial Contamination in Anesthetic Equipments in Operation Room of Vali-E Asr Hospital of Fasa; Efficiency of Disinfection Methods, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 1(2): 14. magiran.com/p942668
عباس عبداللهی، سعید خادمی، "بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا؛ ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 2 (1390): 14. magiran.com/p942668
Abdollahi Abbas, Khademi Saeid, "Analysis of Bacterial Contamination in Anesthetic Equipments in Operation Room of Vali-E Asr Hospital of Fasa; Efficiency of Disinfection Methods", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.2 (2012): 14. magiran.com/p942668
عباس عبداللهی، سعید خادمی، (1390). 'بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا؛ ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(2)، صص.14. magiran.com/p942668
Abdollahi Abbas, Khademi Saeid, (2012). 'Analysis of Bacterial Contamination in Anesthetic Equipments in Operation Room of Vali-E Asr Hospital of Fasa; Efficiency of Disinfection Methods', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(2), pp.14. magiran.com/p942668
عباس عبداللهی؛ سعید خادمی. "بررسی میزان آلودگی باکتریال در وسایل بیهوشی اتاق عمل بیمارستان ولیعصر (عج) شهرستان فسا؛ ارزیابی کارایی روش های ضد عفونی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،2 ، 1390، 14. magiran.com/p942668
Abdollahi Abbas; Khademi Saeid. "Analysis of Bacterial Contamination in Anesthetic Equipments in Operation Room of Vali-E Asr Hospital of Fasa; Efficiency of Disinfection Methods", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 2, 2012, 14. magiran.com/p942668
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال