ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فریده شیشه بر، مجید کاراندیش، سیدمحمود لطیفی، زهرا شامخی، (1390). بررسی ارتباط نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم غذایی وسطوح پروفایل لیپیدی در گروهی از زنان سالم اهوازی، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(2)، 32. magiran.com/p942681
Shishebor Farideh, Shamekhi Zahra, Karandish Majid, Latifi Seyed Mahamood, (2012). Analysis of the Correlation between Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) of the Food Program and the Lipid Profile in a Group of Healthy Women from Ahvaz, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(2), 32. magiran.com/p942681
فریده شیشه بر، مجید کاراندیش، سیدمحمود لطیفی، زهرا شامخی، بررسی ارتباط نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم غذایی وسطوح پروفایل لیپیدی در گروهی از زنان سالم اهوازی. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1390؛ 1(2): 32. magiran.com/p942681
Shishebor Farideh, Shamekhi Zahra, Karandish Majid, Latifi Seyed Mahamood, Analysis of the Correlation between Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) of the Food Program and the Lipid Profile in a Group of Healthy Women from Ahvaz, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 1(2): 32. magiran.com/p942681
فریده شیشه بر، مجید کاراندیش، سیدمحمود لطیفی، زهرا شامخی، "بررسی ارتباط نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم غذایی وسطوح پروفایل لیپیدی در گروهی از زنان سالم اهوازی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 2 (1390): 32. magiran.com/p942681
Shishebor Farideh, Shamekhi Zahra, Karandish Majid, Latifi Seyed Mahamood, "Analysis of the Correlation between Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) of the Food Program and the Lipid Profile in a Group of Healthy Women from Ahvaz", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.2 (2012): 32. magiran.com/p942681
فریده شیشه بر، مجید کاراندیش، سیدمحمود لطیفی، زهرا شامخی، (1390). 'بررسی ارتباط نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم غذایی وسطوح پروفایل لیپیدی در گروهی از زنان سالم اهوازی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(2)، صص.32. magiran.com/p942681
Shishebor Farideh, Shamekhi Zahra, Karandish Majid, Latifi Seyed Mahamood, (2012). 'Analysis of the Correlation between Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) of the Food Program and the Lipid Profile in a Group of Healthy Women from Ahvaz', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(2), pp.32. magiran.com/p942681
فریده شیشه بر؛ مجید کاراندیش؛ سیدمحمود لطیفی؛ زهرا شامخی. "بررسی ارتباط نمایه گلایسمی و بار گلایسمی رژیم غذایی وسطوح پروفایل لیپیدی در گروهی از زنان سالم اهوازی". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،2 ، 1390، 32. magiran.com/p942681
Shishebor Farideh; Shamekhi Zahra; Karandish Majid; Latifi Seyed Mahamood. "Analysis of the Correlation between Glycemic Index (GI) and Glycemic Load (GL) of the Food Program and the Lipid Profile in a Group of Healthy Women from Ahvaz", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 2, 2012, 32. magiran.com/p942681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال