ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجید تبیانیان، حیدر علی معینی، نوشین سهرابی، (1390). بررسی میزان شیوع عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژنکتیویت در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(2)، 37. magiran.com/p942682
Sohrabi Nooshin, Tebianian Majid, Moeini Heidarali, (2012). Analyzing Bacterial Agents of Keratoconjunctivitis in Patients Referred to Ophthal-mology Ward of Feiz Hospital in Isfahan, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(2), 37. magiran.com/p942682
مجید تبیانیان، حیدر علی معینی، نوشین سهرابی، بررسی میزان شیوع عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژنکتیویت در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان. مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1390؛ 1(2): 37. magiran.com/p942682
Sohrabi Nooshin, Tebianian Majid, Moeini Heidarali, Analyzing Bacterial Agents of Keratoconjunctivitis in Patients Referred to Ophthal-mology Ward of Feiz Hospital in Isfahan, Journal of Fasa University of Medical Sciences, 2012; 1(2): 37. magiran.com/p942682
مجید تبیانیان، حیدر علی معینی، نوشین سهرابی، "بررسی میزان شیوع عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژنکتیویت در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان"، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا 1، شماره 2 (1390): 37. magiran.com/p942682
Sohrabi Nooshin, Tebianian Majid, Moeini Heidarali, "Analyzing Bacterial Agents of Keratoconjunctivitis in Patients Referred to Ophthal-mology Ward of Feiz Hospital in Isfahan", Journal of Fasa University of Medical Sciences 1, no.2 (2012): 37. magiran.com/p942682
مجید تبیانیان، حیدر علی معینی، نوشین سهرابی، (1390). 'بررسی میزان شیوع عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژنکتیویت در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان'، مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1(2)، صص.37. magiran.com/p942682
Sohrabi Nooshin, Tebianian Majid, Moeini Heidarali, (2012). 'Analyzing Bacterial Agents of Keratoconjunctivitis in Patients Referred to Ophthal-mology Ward of Feiz Hospital in Isfahan', Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1(2), pp.37. magiran.com/p942682
مجید تبیانیان؛ حیدر علی معینی؛ نوشین سهرابی. "بررسی میزان شیوع عوامل میکروبی عفونت کراتوکونژنکتیویت در بیماران مراجعه کننده به بخش چشم پزشکی بیمارستان فیض اصفهان". مجله دانشگاه علوم پزشکی فسا، 1 ،2 ، 1390، 37. magiran.com/p942682
Sohrabi Nooshin; Tebianian Majid; Moeini Heidarali. "Analyzing Bacterial Agents of Keratoconjunctivitis in Patients Referred to Ophthal-mology Ward of Feiz Hospital in Isfahan", Journal of Fasa University of Medical Sciences, 1, 2, 2012, 37. magiran.com/p942682
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال