ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
آرمیتا فاطمی مقدم ، آرش شریفی، محمد تشنه لب، (1390). شناسایی و پیش بینی سیستم غیرخطی کوره دوار سیمان با استفاده از شبکه عصبی - فازی و انتخاب ورودی ها به کمک الگوریتم ژنتیک، مجله کنترل، 5(2)، 22. magiran.com/p945195
Armita Fatemimoghadam, Arash Sharifi, Mohammad Teshnehlab, (2012). Prediction and Identification of Nonlinear Rotary Cement Kiln System with Neuro-Fuzzy ANFIS Network by Using Feature Selection with Genetic Algorithm, Journal of Control, 5(2), 22. magiran.com/p945195
آرمیتا فاطمی مقدم ، آرش شریفی، محمد تشنه لب، شناسایی و پیش بینی سیستم غیرخطی کوره دوار سیمان با استفاده از شبکه عصبی - فازی و انتخاب ورودی ها به کمک الگوریتم ژنتیک. مجله کنترل، 1390؛ 5(2): 22. magiran.com/p945195
Armita Fatemimoghadam, Arash Sharifi, Mohammad Teshnehlab, Prediction and Identification of Nonlinear Rotary Cement Kiln System with Neuro-Fuzzy ANFIS Network by Using Feature Selection with Genetic Algorithm, Journal of Control, 2012; 5(2): 22. magiran.com/p945195
آرمیتا فاطمی مقدم ، آرش شریفی، محمد تشنه لب، "شناسایی و پیش بینی سیستم غیرخطی کوره دوار سیمان با استفاده از شبکه عصبی - فازی و انتخاب ورودی ها به کمک الگوریتم ژنتیک"، مجله کنترل 5، شماره 2 (1390): 22. magiran.com/p945195
Armita Fatemimoghadam, Arash Sharifi, Mohammad Teshnehlab, "Prediction and Identification of Nonlinear Rotary Cement Kiln System with Neuro-Fuzzy ANFIS Network by Using Feature Selection with Genetic Algorithm", Journal of Control 5, no.2 (2012): 22. magiran.com/p945195
آرمیتا فاطمی مقدم ، آرش شریفی، محمد تشنه لب، (1390). 'شناسایی و پیش بینی سیستم غیرخطی کوره دوار سیمان با استفاده از شبکه عصبی - فازی و انتخاب ورودی ها به کمک الگوریتم ژنتیک'، مجله کنترل، 5(2)، صص.22. magiran.com/p945195
Armita Fatemimoghadam, Arash Sharifi, Mohammad Teshnehlab, (2012). 'Prediction and Identification of Nonlinear Rotary Cement Kiln System with Neuro-Fuzzy ANFIS Network by Using Feature Selection with Genetic Algorithm', Journal of Control, 5(2), pp.22. magiran.com/p945195
آرمیتا فاطمی مقدم ؛ آرش شریفی؛ محمد تشنه لب. "شناسایی و پیش بینی سیستم غیرخطی کوره دوار سیمان با استفاده از شبکه عصبی - فازی و انتخاب ورودی ها به کمک الگوریتم ژنتیک". مجله کنترل، 5 ،2 ، 1390، 22. magiran.com/p945195
Armita Fatemimoghadam; Arash Sharifi; Mohammad Teshnehlab. "Prediction and Identification of Nonlinear Rotary Cement Kiln System with Neuro-Fuzzy ANFIS Network by Using Feature Selection with Genetic Algorithm", Journal of Control, 5, 2, 2012, 22. magiran.com/p945195
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال