ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ابراهیم خدایار، حیات عامری، (1390). بررسی تطبیقی لهجه بخارایی اوائل قرن بیستم (زبان تاجیکی) با فارسی معاصر (مطالعه موردی: رمان بیانات سیاح هندی اثر فطرت بخارایی)، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 47، 107. magiran.com/p947311
Ebrahim Khodayar, Hayat Ameri, (2011). A Comparative Study of Bukharayi's Accent at the Beginning of the Twentieth Century (Tajiki Language) and the Contemporary Persian The Novel of "Bayanat-e Sayyah-e Hendi by Abdurauf Fitrat: A Case Study, Literary Text Research, 47, 107. magiran.com/p947311
ابراهیم خدایار، حیات عامری، بررسی تطبیقی لهجه بخارایی اوائل قرن بیستم (زبان تاجیکی) با فارسی معاصر (مطالعه موردی: رمان بیانات سیاح هندی اثر فطرت بخارایی). فصلنامه متن پژوهی ادبی، 1390؛ 47: 107. magiran.com/p947311
Ebrahim Khodayar, Hayat Ameri, A Comparative Study of Bukharayi's Accent at the Beginning of the Twentieth Century (Tajiki Language) and the Contemporary Persian The Novel of "Bayanat-e Sayyah-e Hendi by Abdurauf Fitrat: A Case Study, Literary Text Research, 2011; 47: 107. magiran.com/p947311
ابراهیم خدایار، حیات عامری، "بررسی تطبیقی لهجه بخارایی اوائل قرن بیستم (زبان تاجیکی) با فارسی معاصر (مطالعه موردی: رمان بیانات سیاح هندی اثر فطرت بخارایی)"، فصلنامه متن پژوهی ادبی ،47 (1390): 107. magiran.com/p947311
Ebrahim Khodayar, Hayat Ameri, "A Comparative Study of Bukharayi's Accent at the Beginning of the Twentieth Century (Tajiki Language) and the Contemporary Persian The Novel of "Bayanat-e Sayyah-e Hendi by Abdurauf Fitrat: A Case Study", Literary Text Research no. 47 (2011): 107. magiran.com/p947311
ابراهیم خدایار، حیات عامری، (1390). 'بررسی تطبیقی لهجه بخارایی اوائل قرن بیستم (زبان تاجیکی) با فارسی معاصر (مطالعه موردی: رمان بیانات سیاح هندی اثر فطرت بخارایی)'، فصلنامه متن پژوهی ادبی، 47، صص.107. magiran.com/p947311
Ebrahim Khodayar, Hayat Ameri, (2011). 'A Comparative Study of Bukharayi's Accent at the Beginning of the Twentieth Century (Tajiki Language) and the Contemporary Persian The Novel of "Bayanat-e Sayyah-e Hendi by Abdurauf Fitrat: A Case Study', Literary Text Research, 47, pp.107. magiran.com/p947311
ابراهیم خدایار؛ حیات عامری. "بررسی تطبیقی لهجه بخارایی اوائل قرن بیستم (زبان تاجیکی) با فارسی معاصر (مطالعه موردی: رمان بیانات سیاح هندی اثر فطرت بخارایی)". فصلنامه متن پژوهی ادبی، 47 ، 1390، 107. magiran.com/p947311
Ebrahim Khodayar; Hayat Ameri. "A Comparative Study of Bukharayi's Accent at the Beginning of the Twentieth Century (Tajiki Language) and the Contemporary Persian The Novel of "Bayanat-e Sayyah-e Hendi by Abdurauf Fitrat: A Case Study", Literary Text Research, 47, 2011, 107. magiran.com/p947311
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال