ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نادر زرین فر، بابک عشرتی، شهلا خرمی، مجتبی احمدلو، زهره عنبری، حسین دهقان، (1390). مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14(6)، 66. magiran.com/p948603
Nader Zarinfar, Babak Eshrati, Shahla Khorami, Mojtaba Ahmadlou, Zohreh Anbary, Hossin Dehgan, (2012). Mortality due to the 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran, Arak Medical University Journal, 14(6), 66. magiran.com/p948603
نادر زرین فر، بابک عشرتی، شهلا خرمی، مجتبی احمدلو، زهره عنبری، حسین دهقان، مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1390؛ 14(6): 66. magiran.com/p948603
Nader Zarinfar, Babak Eshrati, Shahla Khorami, Mojtaba Ahmadlou, Zohreh Anbary, Hossin Dehgan, Mortality due to the 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran, Arak Medical University Journal, 2012; 14(6): 66. magiran.com/p948603
نادر زرین فر، بابک عشرتی، شهلا خرمی، مجتبی احمدلو، زهره عنبری، حسین دهقان، "مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 14، شماره 6 (1390): 66. magiran.com/p948603
Nader Zarinfar, Babak Eshrati, Shahla Khorami, Mojtaba Ahmadlou, Zohreh Anbary, Hossin Dehgan, "Mortality due to the 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran", Arak Medical University Journal 14, no.6 (2012): 66. magiran.com/p948603
نادر زرین فر، بابک عشرتی، شهلا خرمی، مجتبی احمدلو، زهره عنبری، حسین دهقان، (1390). 'مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14(6)، صص.66. magiran.com/p948603
Nader Zarinfar, Babak Eshrati, Shahla Khorami, Mojtaba Ahmadlou, Zohreh Anbary, Hossin Dehgan, (2012). 'Mortality due to the 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran', Arak Medical University Journal, 14(6), pp.66. magiran.com/p948603
نادر زرین فر؛ بابک عشرتی؛ شهلا خرمی؛ مجتبی احمدلو؛ زهره عنبری؛ حسین دهقان. "مرگ و میر ناشی از آنفولانزای H1N1)A) طی پاندمی سال 1388 در استان مرکزی". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 14 ،6 ، 1390، 66. magiran.com/p948603
Nader Zarinfar; Babak Eshrati; Shahla Khorami; Mojtaba Ahmadlou; Zohreh Anbary; Hossin Dehgan. "Mortality due to the 2009 pandemic influenza A (H1N1) in Markazi Province of Iran", Arak Medical University Journal, 14, 6, 2012, 66. magiran.com/p948603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال