ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه برزگری فیروزآبادی، آمنه جاوید، سعید رضایی زارچی، (1390). مطالعه تاثیرگذاری هورمون محرک فولیکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حیوانی روی رشد فولیکولی در محیط In vitro، مجله علوم پزشکی رازی، 18(89)، 10. magiran.com/p949055
Fatemeh Barzegari Firouzabadi, Ameneh Javed, Saeed Rezaei Zarchi, (2011). Study of Follicle Stimulating Hormone (FSH) Efficiency on the In vitro Growth of Mice Follicles in Presence of Animal Different Sera, Razi Journal of Medical Sciences, 18(89), 10. magiran.com/p949055
فاطمه برزگری فیروزآبادی، آمنه جاوید، سعید رضایی زارچی، مطالعه تاثیرگذاری هورمون محرک فولیکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حیوانی روی رشد فولیکولی در محیط In vitro. مجله علوم پزشکی رازی، 1390؛ 18(89): 10. magiran.com/p949055
Fatemeh Barzegari Firouzabadi, Ameneh Javed, Saeed Rezaei Zarchi, Study of Follicle Stimulating Hormone (FSH) Efficiency on the In vitro Growth of Mice Follicles in Presence of Animal Different Sera, Razi Journal of Medical Sciences, 2011; 18(89): 10. magiran.com/p949055
فاطمه برزگری فیروزآبادی، آمنه جاوید، سعید رضایی زارچی، "مطالعه تاثیرگذاری هورمون محرک فولیکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حیوانی روی رشد فولیکولی در محیط In vitro"، مجله علوم پزشکی رازی 18، شماره 89 (1390): 10. magiran.com/p949055
Fatemeh Barzegari Firouzabadi, Ameneh Javed, Saeed Rezaei Zarchi, "Study of Follicle Stimulating Hormone (FSH) Efficiency on the In vitro Growth of Mice Follicles in Presence of Animal Different Sera", Razi Journal of Medical Sciences 18, no.89 (2011): 10. magiran.com/p949055
فاطمه برزگری فیروزآبادی، آمنه جاوید، سعید رضایی زارچی، (1390). 'مطالعه تاثیرگذاری هورمون محرک فولیکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حیوانی روی رشد فولیکولی در محیط In vitro'، مجله علوم پزشکی رازی، 18(89)، صص.10. magiran.com/p949055
Fatemeh Barzegari Firouzabadi, Ameneh Javed, Saeed Rezaei Zarchi, (2011). 'Study of Follicle Stimulating Hormone (FSH) Efficiency on the In vitro Growth of Mice Follicles in Presence of Animal Different Sera', Razi Journal of Medical Sciences, 18(89), pp.10. magiran.com/p949055
فاطمه برزگری فیروزآبادی؛ آمنه جاوید؛ سعید رضایی زارچی. "مطالعه تاثیرگذاری هورمون محرک فولیکولی (FSH) در حضور سرم های مختلف حیوانی روی رشد فولیکولی در محیط In vitro". مجله علوم پزشکی رازی، 18 ،89 ، 1390، 10. magiran.com/p949055
Fatemeh Barzegari Firouzabadi; Ameneh Javed; Saeed Rezaei Zarchi. "Study of Follicle Stimulating Hormone (FSH) Efficiency on the In vitro Growth of Mice Follicles in Presence of Animal Different Sera", Razi Journal of Medical Sciences, 18, 89, 2011, 10. magiran.com/p949055
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال