ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکترکیومرث کلانتری، حسین کلانتری، (1390). تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 7(3)، 99. magiran.com/p949270
Dr.Kiumars Kalantari, Hossein Kalantari, (2012). Analysing Criminology of Attempt to theft in Statutory law ant Islamic Law, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 7(3), 99. magiran.com/p949270
دکترکیومرث کلانتری، حسین کلانتری، تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 1390؛ 7(3): 99. magiran.com/p949270
Dr.Kiumars Kalantari, Hossein Kalantari, Analysing Criminology of Attempt to theft in Statutory law ant Islamic Law, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 2012; 7(3): 99. magiran.com/p949270
دکترکیومرث کلانتری، حسین کلانتری، "تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 7، شماره 3 (1390): 99. magiran.com/p949270
Dr.Kiumars Kalantari, Hossein Kalantari, "Analysing Criminology of Attempt to theft in Statutory law ant Islamic Law", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal 7, no.3 (2012): 99. magiran.com/p949270
دکترکیومرث کلانتری، حسین کلانتری، (1390). 'تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت'، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 7(3)، صص.99. magiran.com/p949270
Dr.Kiumars Kalantari, Hossein Kalantari, (2012). 'Analysing Criminology of Attempt to theft in Statutory law ant Islamic Law', Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 7(3), pp.99. magiran.com/p949270
دکترکیومرث کلانتری؛ حسین کلانتری. "تحلیل حقوقی- فقهی جرم انگاری شروع به سرقت". فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 7 ،3 ، 1390، 99. magiran.com/p949270
Dr.Kiumars Kalantari; Hossein Kalantari. "Analysing Criminology of Attempt to theft in Statutory law ant Islamic Law", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 7, 3, 2012, 99. magiran.com/p949270
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال