ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جواد نیک نژاد، (1390). جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 7(3)، 169. magiran.com/p949273
Javad Niknezhad, (2012). Lawful Status of Directors in Stocks Companies of Iran & England Jurisprudence & Law, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 7(3), 169. magiran.com/p949273
جواد نیک نژاد، جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان. فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 1390؛ 7(3): 169. magiran.com/p949273
Javad Niknezhad, Lawful Status of Directors in Stocks Companies of Iran & England Jurisprudence & Law, Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 2012; 7(3): 169. magiran.com/p949273
جواد نیک نژاد، "جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان"، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی 7، شماره 3 (1390): 169. magiran.com/p949273
Javad Niknezhad, "Lawful Status of Directors in Stocks Companies of Iran & England Jurisprudence & Law", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal 7, no.3 (2012): 169. magiran.com/p949273
جواد نیک نژاد، (1390). 'جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان'، فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 7(3)، صص.169. magiran.com/p949273
Javad Niknezhad, (2012). 'Lawful Status of Directors in Stocks Companies of Iran & England Jurisprudence & Law', Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 7(3), pp.169. magiran.com/p949273
جواد نیک نژاد. "جایگاه حقوقی مدیران شرکت های سهامی در فقه، حقوق ایران و انگلستان". فصلنامه پژوهش های فقه و حقوق اسلامی، 7 ،3 ، 1390، 169. magiran.com/p949273
Javad Niknezhad. "Lawful Status of Directors in Stocks Companies of Iran & England Jurisprudence & Law", Islamic Law & Jurisprudence Researches Journal, 7, 3, 2012, 169. magiran.com/p949273
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال