ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
خانعلی نقوی، نعمت الله جنیدی جعفری، علی کرمی، رحیم سروری، اکبر خلیل پور، زهرا سفیری، منیژه مجیدفرد، رضا دلیلی، (1385). بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج)، مجله طب نظامی، 8(3)، 191. magiran.com/p9497
Naghavi Kh. A., Jonaidi N., Karami A., Sorouri R., Khalil Pour A., Safiri Z., Majid Far M., Dalili R, (2006). Molecular Survey of Nalidixic Acid Resistance E.coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection in Baqiyatallah Hospital, Journal of Military Medicine, 8(3), 191. magiran.com/p9497
خانعلی نقوی، نعمت الله جنیدی جعفری، علی کرمی، رحیم سروری، اکبر خلیل پور، زهرا سفیری، منیژه مجیدفرد، رضا دلیلی، بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج). مجله طب نظامی، 1385؛ 8(3): 191. magiran.com/p9497
Naghavi Kh. A., Jonaidi N., Karami A., Sorouri R., Khalil Pour A., Safiri Z., Majid Far M., Dalili R, Molecular Survey of Nalidixic Acid Resistance E.coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection in Baqiyatallah Hospital, Journal of Military Medicine, 2006; 8(3): 191. magiran.com/p9497
خانعلی نقوی، نعمت الله جنیدی جعفری، علی کرمی، رحیم سروری، اکبر خلیل پور، زهرا سفیری، منیژه مجیدفرد، رضا دلیلی، "بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج)"، مجله طب نظامی 8، شماره 3 (1385): 191. magiran.com/p9497
Naghavi Kh. A., Jonaidi N., Karami A., Sorouri R., Khalil Pour A., Safiri Z., Majid Far M., Dalili R, "Molecular Survey of Nalidixic Acid Resistance E.coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection in Baqiyatallah Hospital", Journal of Military Medicine 8, no.3 (2006): 191. magiran.com/p9497
خانعلی نقوی، نعمت الله جنیدی جعفری، علی کرمی، رحیم سروری، اکبر خلیل پور، زهرا سفیری، منیژه مجیدفرد، رضا دلیلی، (1385). 'بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج)'، مجله طب نظامی، 8(3)، صص.191. magiran.com/p9497
Naghavi Kh. A., Jonaidi N., Karami A., Sorouri R., Khalil Pour A., Safiri Z., Majid Far M., Dalili R, (2006). 'Molecular Survey of Nalidixic Acid Resistance E.coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection in Baqiyatallah Hospital', Journal of Military Medicine, 8(3), pp.191. magiran.com/p9497
خانعلی نقوی؛ نعمت الله جنیدی جعفری؛ علی کرمی؛ رحیم سروری؛ اکبر خلیل پور؛ زهرا سفیری؛ منیژه مجیدفرد؛ رضا دلیلی. "بررسی مولکولی مقاومت به نالیدیکسیک اسید در E.coli ایزوله شده در بیماران با عفونت ادراری مراجعه کننده به بیمارستان بقیه الله (عج)". مجله طب نظامی، 8 ،3 ، 1385، 191. magiran.com/p9497
Naghavi Kh. A.; Jonaidi N.; Karami A.; Sorouri R.; Khalil Pour A.; Safiri Z.; Majid Far M.; Dalili R. "Molecular Survey of Nalidixic Acid Resistance E.coli Isolated from Patients with Urinary Tract Infection in Baqiyatallah Hospital", Journal of Military Medicine, 8, 3, 2006, 191. magiran.com/p9497
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال