ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی غنجال، منیره متقی، حسنعلی محبی، یاشار محرم زاد، (1385). بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان، مجله طب نظامی، 8(3)، 205. magiran.com/p9498
Ghanjal A., Motaghi M., Mohebi H. A., Moharamzad Y, (2006). The Rate and Pattern of Articular Pain with Physical Origin in Military Personnel, in Comarison with Non Military ones, Journal of Military Medicine, 8(3), 205. magiran.com/p9498
علی غنجال، منیره متقی، حسنعلی محبی، یاشار محرم زاد، بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان. مجله طب نظامی، 1385؛ 8(3): 205. magiran.com/p9498
Ghanjal A., Motaghi M., Mohebi H. A., Moharamzad Y, The Rate and Pattern of Articular Pain with Physical Origin in Military Personnel, in Comarison with Non Military ones, Journal of Military Medicine, 2006; 8(3): 205. magiran.com/p9498
علی غنجال، منیره متقی، حسنعلی محبی، یاشار محرم زاد، "بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان"، مجله طب نظامی 8، شماره 3 (1385): 205. magiran.com/p9498
Ghanjal A., Motaghi M., Mohebi H. A., Moharamzad Y, "The Rate and Pattern of Articular Pain with Physical Origin in Military Personnel, in Comarison with Non Military ones", Journal of Military Medicine 8, no.3 (2006): 205. magiran.com/p9498
علی غنجال، منیره متقی، حسنعلی محبی، یاشار محرم زاد، (1385). 'بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان'، مجله طب نظامی، 8(3)، صص.205. magiran.com/p9498
Ghanjal A., Motaghi M., Mohebi H. A., Moharamzad Y, (2006). 'The Rate and Pattern of Articular Pain with Physical Origin in Military Personnel, in Comarison with Non Military ones', Journal of Military Medicine, 8(3), pp.205. magiran.com/p9498
علی غنجال؛ منیره متقی؛ حسنعلی محبی؛ یاشار محرم زاد. "بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با غیر نظامیان". مجله طب نظامی، 8 ،3 ، 1385، 205. magiran.com/p9498
Ghanjal A.; Motaghi M.; Mohebi H. A.; Moharamzad Y. "The Rate and Pattern of Articular Pain with Physical Origin in Military Personnel, in Comarison with Non Military ones", Journal of Military Medicine, 8, 3, 2006, 205. magiran.com/p9498
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال