ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عباس عبادی، اشرف قمچیلی، مرتضی خاقانی زاده، زهرا فارسی، سهیلا حافظی، مجید نجفی کلیانی، (1385). بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستانهای نظامی شهر تهران، مجله طب نظامی، 8(3)، 231. magiran.com/p9499
Ebadi A., Ghamchili A., Khaghanizadeh M., Farsi Z., Hafezi S., Najafi Kelyane M, (2006). The Relationship between Problem Solving Style of Chief Nurse Administrators and Effectiveness of Nurse Executives in Military Hospitals of Tehran, Journal of Military Medicine, 8(3), 231. magiran.com/p9499
عباس عبادی، اشرف قمچیلی، مرتضی خاقانی زاده، زهرا فارسی، سهیلا حافظی، مجید نجفی کلیانی، بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستانهای نظامی شهر تهران. مجله طب نظامی، 1385؛ 8(3): 231. magiran.com/p9499
Ebadi A., Ghamchili A., Khaghanizadeh M., Farsi Z., Hafezi S., Najafi Kelyane M, The Relationship between Problem Solving Style of Chief Nurse Administrators and Effectiveness of Nurse Executives in Military Hospitals of Tehran, Journal of Military Medicine, 2006; 8(3): 231. magiran.com/p9499
عباس عبادی، اشرف قمچیلی، مرتضی خاقانی زاده، زهرا فارسی، سهیلا حافظی، مجید نجفی کلیانی، "بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستانهای نظامی شهر تهران"، مجله طب نظامی 8، شماره 3 (1385): 231. magiran.com/p9499
Ebadi A., Ghamchili A., Khaghanizadeh M., Farsi Z., Hafezi S., Najafi Kelyane M, "The Relationship between Problem Solving Style of Chief Nurse Administrators and Effectiveness of Nurse Executives in Military Hospitals of Tehran", Journal of Military Medicine 8, no.3 (2006): 231. magiran.com/p9499
عباس عبادی، اشرف قمچیلی، مرتضی خاقانی زاده، زهرا فارسی، سهیلا حافظی، مجید نجفی کلیانی، (1385). 'بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستانهای نظامی شهر تهران'، مجله طب نظامی، 8(3)، صص.231. magiran.com/p9499
Ebadi A., Ghamchili A., Khaghanizadeh M., Farsi Z., Hafezi S., Najafi Kelyane M, (2006). 'The Relationship between Problem Solving Style of Chief Nurse Administrators and Effectiveness of Nurse Executives in Military Hospitals of Tehran', Journal of Military Medicine, 8(3), pp.231. magiran.com/p9499
عباس عبادی؛ اشرف قمچیلی؛ مرتضی خاقانی زاده؛ زهرا فارسی؛ سهیلا حافظی؛ مجید نجفی کلیانی. "بررسی ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستانهای نظامی شهر تهران". مجله طب نظامی، 8 ،3 ، 1385، 231. magiran.com/p9499
Ebadi A.; Ghamchili A.; Khaghanizadeh M.; Farsi Z.; Hafezi S.; Najafi Kelyane M. "The Relationship between Problem Solving Style of Chief Nurse Administrators and Effectiveness of Nurse Executives in Military Hospitals of Tehran", Journal of Military Medicine, 8, 3, 2006, 231. magiran.com/p9499
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال