ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد جداری عالی، (1390). خوددوستی و مقایسه آن با خودگروی، فصلنامه قبسات، 16(60)، 109. magiran.com/p949967
Mohammad Jedari Aali, (2012). Self-Love and Comparison of it with Egoism, Qabasat, 16(60), 109. magiran.com/p949967
محمد جداری عالی، خوددوستی و مقایسه آن با خودگروی. فصلنامه قبسات، 1390؛ 16(60): 109. magiran.com/p949967
Mohammad Jedari Aali, Self-Love and Comparison of it with Egoism, Qabasat, 2012; 16(60): 109. magiran.com/p949967
محمد جداری عالی، "خوددوستی و مقایسه آن با خودگروی"، فصلنامه قبسات 16، شماره 60 (1390): 109. magiran.com/p949967
Mohammad Jedari Aali, "Self-Love and Comparison of it with Egoism", Qabasat 16, no.60 (2012): 109. magiran.com/p949967
محمد جداری عالی، (1390). 'خوددوستی و مقایسه آن با خودگروی'، فصلنامه قبسات، 16(60)، صص.109. magiran.com/p949967
Mohammad Jedari Aali, (2012). 'Self-Love and Comparison of it with Egoism', Qabasat, 16(60), pp.109. magiran.com/p949967
محمد جداری عالی. "خوددوستی و مقایسه آن با خودگروی". فصلنامه قبسات، 16 ،60 ، 1390، 109. magiran.com/p949967
Mohammad Jedari Aali. "Self-Love and Comparison of it with Egoism", Qabasat, 16, 60, 2012, 109. magiran.com/p949967
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال