ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ولی غیبی، (1390). رابطه لذت و سعادت از دیدگاه اپیکور و صدرالمتالهین، فصلنامه قبسات، 16(60)، 141. magiran.com/p949968
Vali Geibi, (2012). The Relation between "Enjoyment and Felicity" from the Perspective of Epicuruse and Mulla-Sadra, Qabasat, 16(60), 141. magiran.com/p949968
ولی غیبی، رابطه لذت و سعادت از دیدگاه اپیکور و صدرالمتالهین. فصلنامه قبسات، 1390؛ 16(60): 141. magiran.com/p949968
Vali Geibi, The Relation between "Enjoyment and Felicity" from the Perspective of Epicuruse and Mulla-Sadra, Qabasat, 2012; 16(60): 141. magiran.com/p949968
ولی غیبی، "رابطه لذت و سعادت از دیدگاه اپیکور و صدرالمتالهین"، فصلنامه قبسات 16، شماره 60 (1390): 141. magiran.com/p949968
Vali Geibi, "The Relation between "Enjoyment and Felicity" from the Perspective of Epicuruse and Mulla-Sadra", Qabasat 16, no.60 (2012): 141. magiran.com/p949968
ولی غیبی، (1390). 'رابطه لذت و سعادت از دیدگاه اپیکور و صدرالمتالهین'، فصلنامه قبسات، 16(60)، صص.141. magiran.com/p949968
Vali Geibi, (2012). 'The Relation between "Enjoyment and Felicity" from the Perspective of Epicuruse and Mulla-Sadra', Qabasat, 16(60), pp.141. magiran.com/p949968
ولی غیبی. "رابطه لذت و سعادت از دیدگاه اپیکور و صدرالمتالهین". فصلنامه قبسات، 16 ،60 ، 1390، 141. magiran.com/p949968
Vali Geibi. "The Relation between "Enjoyment and Felicity" from the Perspective of Epicuruse and Mulla-Sadra", Qabasat, 16, 60, 2012, 141. magiran.com/p949968
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال