ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم رمضانی نژاد، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، رباب مختاری، (1389). مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش همگانی، نشریه مدیریت ورزشی، 93. magiran.com/p952149
Rahim Ramezani, M.K. Vaez, Robab Mokhtari, (2011). The Comparison of Quality of Life between Participants and Non-Participants in Sport for All, Sport Management, 7, 93. magiran.com/p952149
رحیم رمضانی نژاد، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، رباب مختاری، مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش همگانی. نشریه مدیریت ورزشی، 1389؛ 7: 93. magiran.com/p952149
Rahim Ramezani, M.K. Vaez, Robab Mokhtari, The Comparison of Quality of Life between Participants and Non-Participants in Sport for All, Sport Management, 2011; 7: 93. magiran.com/p952149
رحیم رمضانی نژاد، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، رباب مختاری، "مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش همگانی"، نشریه مدیریت ورزشی ،7 (1389): 93. magiran.com/p952149
Rahim Ramezani, M.K. Vaez, Robab Mokhtari, "The Comparison of Quality of Life between Participants and Non-Participants in Sport for All", Sport Management no. 7 (2011): 93. magiran.com/p952149
رحیم رمضانی نژاد، سیدمحمدکاظم واعظ موسوی، رباب مختاری، (1389). 'مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش همگانی'، نشریه مدیریت ورزشی، صص.93. magiran.com/p952149
Rahim Ramezani, M.K. Vaez, Robab Mokhtari, (2011). 'The Comparison of Quality of Life between Participants and Non-Participants in Sport for All', Sport Management, 7, pp.93. magiran.com/p952149
رحیم رمضانی نژاد؛ سیدمحمدکاظم واعظ موسوی؛ رباب مختاری. "مقایسه کیفیت زندگی افراد شرکت کننده و غیرشرکت کننده در ورزش همگانی". نشریه مدیریت ورزشی، 7 ، 1389، 93. magiran.com/p952149
Rahim Ramezani; M.K. Vaez; Robab Mokhtari. "The Comparison of Quality of Life between Participants and Non-Participants in Sport for All", Sport Management, 7, 2011, 93. magiran.com/p952149
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال