ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سید حسین مرجانمهر، شمسی سادات موسوی، جمیله سالارآملی، زهرا طوطیان، امیرعلی شهبازفر، (1390). تاثیر تجویز توام عصاره سویا و ویتامین 3D بر میزان کلسیم سرمی و عملکرد غده تیروئید در موش، مجله تحقیقات دامپزشکی، 66(4)، 313. magiran.com/p952856
Marjanmehr S. H., Mousavi S. O. S., Salaramoli J., Tootian Z., Shahbazfar A. A., (2012). EFFECTS OFCO-ADMINISTRATION OF SOYEXTRACTAND VITAMIN D3 ON SERUM CALCIUM LEVELAND THYROID FUNCTION IN MICE, Journal of Veterinary Research, 66(4), 313. magiran.com/p952856
سید حسین مرجانمهر، شمسی سادات موسوی، جمیله سالارآملی، زهرا طوطیان، امیرعلی شهبازفر، تاثیر تجویز توام عصاره سویا و ویتامین 3D بر میزان کلسیم سرمی و عملکرد غده تیروئید در موش. مجله تحقیقات دامپزشکی، 1390؛ 66(4): 313. magiran.com/p952856
Marjanmehr S. H., Mousavi S. O. S., Salaramoli J., Tootian Z., Shahbazfar A. A., EFFECTS OFCO-ADMINISTRATION OF SOYEXTRACTAND VITAMIN D3 ON SERUM CALCIUM LEVELAND THYROID FUNCTION IN MICE, Journal of Veterinary Research, 2012; 66(4): 313. magiran.com/p952856
سید حسین مرجانمهر، شمسی سادات موسوی، جمیله سالارآملی، زهرا طوطیان، امیرعلی شهبازفر، "تاثیر تجویز توام عصاره سویا و ویتامین 3D بر میزان کلسیم سرمی و عملکرد غده تیروئید در موش"، مجله تحقیقات دامپزشکی 66، شماره 4 (1390): 313. magiran.com/p952856
Marjanmehr S. H., Mousavi S. O. S., Salaramoli J., Tootian Z., Shahbazfar A. A., "EFFECTS OFCO-ADMINISTRATION OF SOYEXTRACTAND VITAMIN D3 ON SERUM CALCIUM LEVELAND THYROID FUNCTION IN MICE", Journal of Veterinary Research 66, no.4 (2012): 313. magiran.com/p952856
سید حسین مرجانمهر، شمسی سادات موسوی، جمیله سالارآملی، زهرا طوطیان، امیرعلی شهبازفر، (1390). 'تاثیر تجویز توام عصاره سویا و ویتامین 3D بر میزان کلسیم سرمی و عملکرد غده تیروئید در موش'، مجله تحقیقات دامپزشکی، 66(4)، صص.313. magiran.com/p952856
Marjanmehr S. H., Mousavi S. O. S., Salaramoli J., Tootian Z., Shahbazfar A. A., (2012). 'EFFECTS OFCO-ADMINISTRATION OF SOYEXTRACTAND VITAMIN D3 ON SERUM CALCIUM LEVELAND THYROID FUNCTION IN MICE', Journal of Veterinary Research, 66(4), pp.313. magiran.com/p952856
سید حسین مرجانمهر؛ شمسی سادات موسوی؛ جمیله سالارآملی؛ زهرا طوطیان؛ امیرعلی شهبازفر. "تاثیر تجویز توام عصاره سویا و ویتامین 3D بر میزان کلسیم سرمی و عملکرد غده تیروئید در موش". مجله تحقیقات دامپزشکی، 66 ،4 ، 1390، 313. magiran.com/p952856
Marjanmehr S. H.; Mousavi S. O. S.; Salaramoli J.; Tootian Z.; Shahbazfar A. A.. "EFFECTS OFCO-ADMINISTRATION OF SOYEXTRACTAND VITAMIN D3 ON SERUM CALCIUM LEVELAND THYROID FUNCTION IN MICE", Journal of Veterinary Research, 66, 4, 2012, 313. magiran.com/p952856
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال