ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا پوزشی، حمیدرضا ذبیحی، محمدرضا رمضانی مقدم، محمد رجب زاده، آزاده مختاری، (1390). اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی، نشریه علوم باغبانی، 25(3)، 351. magiran.com/p957102
R. Poozeshi, H.R. Zabihi, M.R. Ramazani Moghadam, M. Rajabzadeh, A. Mokhtari, (2012). Yield and Yield Components of Grape (Vitis vinefera cv.peykani) as Affected by Foliar Application of Zinc, Humic acid and Acetic acid, Journal of horticulture science, 25(3), 351. magiran.com/p957102
رضا پوزشی، حمیدرضا ذبیحی، محمدرضا رمضانی مقدم، محمد رجب زاده، آزاده مختاری، اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی. نشریه علوم باغبانی، 1390؛ 25(3): 351. magiran.com/p957102
R. Poozeshi, H.R. Zabihi, M.R. Ramazani Moghadam, M. Rajabzadeh, A. Mokhtari, Yield and Yield Components of Grape (Vitis vinefera cv.peykani) as Affected by Foliar Application of Zinc, Humic acid and Acetic acid, Journal of horticulture science, 2012; 25(3): 351. magiran.com/p957102
رضا پوزشی، حمیدرضا ذبیحی، محمدرضا رمضانی مقدم، محمد رجب زاده، آزاده مختاری، "اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی"، نشریه علوم باغبانی 25، شماره 3 (1390): 351. magiran.com/p957102
R. Poozeshi, H.R. Zabihi, M.R. Ramazani Moghadam, M. Rajabzadeh, A. Mokhtari, "Yield and Yield Components of Grape (Vitis vinefera cv.peykani) as Affected by Foliar Application of Zinc, Humic acid and Acetic acid", Journal of horticulture science 25, no.3 (2012): 351. magiran.com/p957102
رضا پوزشی، حمیدرضا ذبیحی، محمدرضا رمضانی مقدم، محمد رجب زاده، آزاده مختاری، (1390). 'اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی'، نشریه علوم باغبانی، 25(3)، صص.351. magiran.com/p957102
R. Poozeshi, H.R. Zabihi, M.R. Ramazani Moghadam, M. Rajabzadeh, A. Mokhtari, (2012). 'Yield and Yield Components of Grape (Vitis vinefera cv.peykani) as Affected by Foliar Application of Zinc, Humic acid and Acetic acid', Journal of horticulture science, 25(3), pp.351. magiran.com/p957102
رضا پوزشی؛ حمیدرضا ذبیحی؛ محمدرضا رمضانی مقدم؛ محمد رجب زاده؛ آزاده مختاری. "اثر محلول پاشی روی، اسیدهیومیک و اسید استیک بر عملکرد، اجزاء عملکرد وغلظت عناصر در انگور رقم پیکانی". نشریه علوم باغبانی، 25 ،3 ، 1390، 351. magiran.com/p957102
R. Poozeshi; H.R. Zabihi; M.R. Ramazani Moghadam; M. Rajabzadeh; A. Mokhtari. "Yield and Yield Components of Grape (Vitis vinefera cv.peykani) as Affected by Foliar Application of Zinc, Humic acid and Acetic acid", Journal of horticulture science, 25, 3, 2012, 351. magiran.com/p957102
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال