ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، سیده الهه شریعتی بافقی، ویدا مظفری خسروی، (1390). شیوع اختلال خوردن و چاقی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر یزد در سال 90-1389، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(1)، 38. magiran.com/p957248
Mozaffari-Khosravi H(Phd) Hosseinzadeh-Shamsi-Anar M. (Msc) Shariati Bafghi S. E (Msc) Mozaffari-Khosravi V, (2012). Prevalence of Eating Disorders and Obesity in High School Girl Students in Yazd, 2010-2011, Tolooe Behdasht, 10(1), 38. magiran.com/p957248
حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، سیده الهه شریعتی بافقی، ویدا مظفری خسروی، شیوع اختلال خوردن و چاقی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر یزد در سال 90-1389. دو ماهنامه طلوع بهداشت، 1390؛ 10(1): 38. magiran.com/p957248
Mozaffari-Khosravi H(Phd) Hosseinzadeh-Shamsi-Anar M. (Msc) Shariati Bafghi S. E (Msc) Mozaffari-Khosravi V, Prevalence of Eating Disorders and Obesity in High School Girl Students in Yazd, 2010-2011, Tolooe Behdasht, 2012; 10(1): 38. magiran.com/p957248
حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، سیده الهه شریعتی بافقی، ویدا مظفری خسروی، "شیوع اختلال خوردن و چاقی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر یزد در سال 90-1389"، دو ماهنامه طلوع بهداشت 10، شماره 1 (1390): 38. magiran.com/p957248
Mozaffari-Khosravi H(Phd) Hosseinzadeh-Shamsi-Anar M. (Msc) Shariati Bafghi S. E (Msc) Mozaffari-Khosravi V, "Prevalence of Eating Disorders and Obesity in High School Girl Students in Yazd, 2010-2011", Tolooe Behdasht 10, no.1 (2012): 38. magiran.com/p957248
حسن مظفری خسروی، مهدیه حسین زاده شمسی انار، سیده الهه شریعتی بافقی، ویدا مظفری خسروی، (1390). 'شیوع اختلال خوردن و چاقی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر یزد در سال 90-1389'، دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10(1)، صص.38. magiran.com/p957248
Mozaffari-Khosravi H(Phd) Hosseinzadeh-Shamsi-Anar M. (Msc) Shariati Bafghi S. E (Msc) Mozaffari-Khosravi V, (2012). 'Prevalence of Eating Disorders and Obesity in High School Girl Students in Yazd, 2010-2011', Tolooe Behdasht, 10(1), pp.38. magiran.com/p957248
حسن مظفری خسروی؛ مهدیه حسین زاده شمسی انار؛ سیده الهه شریعتی بافقی؛ ویدا مظفری خسروی. "شیوع اختلال خوردن و چاقی در دانش آموزان دبیرستان های دخترانه شهر یزد در سال 90-1389". دو ماهنامه طلوع بهداشت، 10 ،1 ، 1390، 38. magiran.com/p957248
Mozaffari-Khosravi H(Phd) Hosseinzadeh-Shamsi-Anar M. (Msc) Shariati Bafghi S. E (Msc) Mozaffari-Khosravi V. "Prevalence of Eating Disorders and Obesity in High School Girl Students in Yazd, 2010-2011", Tolooe Behdasht, 10, 1, 2012, 38. magiran.com/p957248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال