ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عطاء الله قهیری، الهه رفایی علی آبادی، علی اکبر طاهریان، (1390). تاثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29(146)، 875. magiran.com/p957330
Atta Allah Ghahiri, Elaheh Refaei Aliabadi, Ali Akbar Taherian, (2011). Reproductive Outcomes Following Hysteroscopic Repair of Uterine Lesions, Journal Of Isfahan Medical School, 29(146), 875. magiran.com/p957330
عطاء الله قهیری، الهه رفایی علی آبادی، علی اکبر طاهریان، تاثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1390؛ 29(146): 875. magiran.com/p957330
Atta Allah Ghahiri, Elaheh Refaei Aliabadi, Ali Akbar Taherian, Reproductive Outcomes Following Hysteroscopic Repair of Uterine Lesions, Journal Of Isfahan Medical School, 2011; 29(146): 875. magiran.com/p957330
عطاء الله قهیری، الهه رفایی علی آبادی، علی اکبر طاهریان، "تاثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 29، شماره 146 (1390): 875. magiran.com/p957330
Atta Allah Ghahiri, Elaheh Refaei Aliabadi, Ali Akbar Taherian, "Reproductive Outcomes Following Hysteroscopic Repair of Uterine Lesions", Journal Of Isfahan Medical School 29, no.146 (2011): 875. magiran.com/p957330
عطاء الله قهیری، الهه رفایی علی آبادی، علی اکبر طاهریان، (1390). 'تاثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29(146)، صص.875. magiran.com/p957330
Atta Allah Ghahiri, Elaheh Refaei Aliabadi, Ali Akbar Taherian, (2011). 'Reproductive Outcomes Following Hysteroscopic Repair of Uterine Lesions', Journal Of Isfahan Medical School, 29(146), pp.875. magiran.com/p957330
عطاء الله قهیری؛ الهه رفایی علی آبادی؛ علی اکبر طاهریان. "تاثیر درمان هیستروسکوپیک عیوب رحمی بر میزان باروری". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 29 ،146 ، 1390، 875. magiran.com/p957330
Atta Allah Ghahiri; Elaheh Refaei Aliabadi; Ali Akbar Taherian. "Reproductive Outcomes Following Hysteroscopic Repair of Uterine Lesions", Journal Of Isfahan Medical School, 29, 146, 2011, 875. magiran.com/p957330
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال