ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحمان خوش اخلاق، مصطفی عمادزاده، علیمراد شریفی، مهدی صادقی شاهدانی، علی ناظمی ، (1390). تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه‎ای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 96، 65. magiran.com/p958089
Rahman Khoshakhlagh, Mostafa Emadzadeh, Alimorad Sharifi, Mehdi Sadeghi, Ali Nazemi, (2012). The Transaction Base in the Electricity Spot Market: The Case Study of Isfahan Electricity Market, Tahghighate Eghtesadi, 96, 65. magiran.com/p958089
رحمان خوش اخلاق، مصطفی عمادزاده، علیمراد شریفی، مهدی صادقی شاهدانی، علی ناظمی ، تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه‎ای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان. فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 1390؛ 96: 65. magiran.com/p958089
Rahman Khoshakhlagh, Mostafa Emadzadeh, Alimorad Sharifi, Mehdi Sadeghi, Ali Nazemi, The Transaction Base in the Electricity Spot Market: The Case Study of Isfahan Electricity Market, Tahghighate Eghtesadi, 2012; 96: 65. magiran.com/p958089
رحمان خوش اخلاق، مصطفی عمادزاده، علیمراد شریفی، مهدی صادقی شاهدانی، علی ناظمی ، "تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه‎ای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان"، فصلنامه تحقیقات اقتصادی ،96 (1390): 65. magiran.com/p958089
Rahman Khoshakhlagh, Mostafa Emadzadeh, Alimorad Sharifi, Mehdi Sadeghi, Ali Nazemi, "The Transaction Base in the Electricity Spot Market: The Case Study of Isfahan Electricity Market", Tahghighate Eghtesadi no. 96 (2012): 65. magiran.com/p958089
رحمان خوش اخلاق، مصطفی عمادزاده، علیمراد شریفی، مهدی صادقی شاهدانی، علی ناظمی ، (1390). 'تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه‎ای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان'، فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 96، صص.65. magiran.com/p958089
Rahman Khoshakhlagh, Mostafa Emadzadeh, Alimorad Sharifi, Mehdi Sadeghi, Ali Nazemi, (2012). 'The Transaction Base in the Electricity Spot Market: The Case Study of Isfahan Electricity Market', Tahghighate Eghtesadi, 96, pp.65. magiran.com/p958089
رحمان خوش اخلاق؛ مصطفی عمادزاده؛ علیمراد شریفی؛ مهدی صادقی شاهدانی؛ علی ناظمی . "تعیین مبنای معاملات در بازار لحظه‎ای برق؛ مطالعه موردی بازار برق اصفهان". فصلنامه تحقیقات اقتصادی، 96 ، 1390، 65. magiran.com/p958089
Rahman Khoshakhlagh; Mostafa Emadzadeh; Alimorad Sharifi; Mehdi Sadeghi; Ali Nazemi. "The Transaction Base in the Electricity Spot Market: The Case Study of Isfahan Electricity Market", Tahghighate Eghtesadi, 96, 2012, 65. magiran.com/p958089
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال