ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سروش بخشی، وحید نجاتی، سارا رضایی، عیسی حکمتی، (1390). شیوع اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی87 -1386، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 14(4)، 203. magiran.com/p961219
Bakhshi S., Najati V., Rezayi S., Hekmati I., (2012). Epidemiology of Attention Deficit/ Hyperactive Disorder among Third Grade Primary School Students of Rasht, 2007- 2008, Hakim Health Systems research journal, 14(4), 203. magiran.com/p961219
سروش بخشی، وحید نجاتی، سارا رضایی، عیسی حکمتی، شیوع اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی87 -1386. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1390؛ 14(4): 203. magiran.com/p961219
Bakhshi S., Najati V., Rezayi S., Hekmati I., Epidemiology of Attention Deficit/ Hyperactive Disorder among Third Grade Primary School Students of Rasht, 2007- 2008, Hakim Health Systems research journal, 2012; 14(4): 203. magiran.com/p961219
سروش بخشی، وحید نجاتی، سارا رضایی، عیسی حکمتی، "شیوع اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی87 -1386"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 14، شماره 4 (1390): 203. magiran.com/p961219
Bakhshi S., Najati V., Rezayi S., Hekmati I., "Epidemiology of Attention Deficit/ Hyperactive Disorder among Third Grade Primary School Students of Rasht, 2007- 2008", Hakim Health Systems research journal 14, no.4 (2012): 203. magiran.com/p961219
سروش بخشی، وحید نجاتی، سارا رضایی، عیسی حکمتی، (1390). 'شیوع اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی87 -1386'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 14(4)، صص.203. magiran.com/p961219
Bakhshi S., Najati V., Rezayi S., Hekmati I., (2012). 'Epidemiology of Attention Deficit/ Hyperactive Disorder among Third Grade Primary School Students of Rasht, 2007- 2008', Hakim Health Systems research journal, 14(4), pp.203. magiran.com/p961219
سروش بخشی؛ وحید نجاتی؛ سارا رضایی؛ عیسی حکمتی. "شیوع اختلال نقص توجه/ بیش فعالی در بین دانش آموزان سال سوم ابتدایی شهرستان رشت در سال تحصیلی87 -1386". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 14 ،4 ، 1390، 203. magiran.com/p961219
Bakhshi S.; Najati V.; Rezayi S.; Hekmati I.. "Epidemiology of Attention Deficit/ Hyperactive Disorder among Third Grade Primary School Students of Rasht, 2007- 2008", Hakim Health Systems research journal, 14, 4, 2012, 203. magiran.com/p961219
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال