ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی کشتکاران، ناهید حاتم، ریتا رضایی، منصوره لطفی، (1390). رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 14(4)، 211. magiran.com/p961220
Keshtkaran A., Hatam N., Rezaee R., Lotfi M, (2012). Relationship between Emotional Intelligence with Conflict Management Strategies among Educational and Research Managers of Shiraz University of Medical Sciences, Hakim Health Systems research journal, 14(4), 211. magiran.com/p961220
علی کشتکاران، ناهید حاتم، ریتا رضایی، منصوره لطفی، رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز. مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 1390؛ 14(4): 211. magiran.com/p961220
Keshtkaran A., Hatam N., Rezaee R., Lotfi M, Relationship between Emotional Intelligence with Conflict Management Strategies among Educational and Research Managers of Shiraz University of Medical Sciences, Hakim Health Systems research journal, 2012; 14(4): 211. magiran.com/p961220
علی کشتکاران، ناهید حاتم، ریتا رضایی، منصوره لطفی، "رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز"، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم 14، شماره 4 (1390): 211. magiran.com/p961220
Keshtkaran A., Hatam N., Rezaee R., Lotfi M, "Relationship between Emotional Intelligence with Conflict Management Strategies among Educational and Research Managers of Shiraz University of Medical Sciences", Hakim Health Systems research journal 14, no.4 (2012): 211. magiran.com/p961220
علی کشتکاران، ناهید حاتم، ریتا رضایی، منصوره لطفی، (1390). 'رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز'، مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 14(4)، صص.211. magiran.com/p961220
Keshtkaran A., Hatam N., Rezaee R., Lotfi M, (2012). 'Relationship between Emotional Intelligence with Conflict Management Strategies among Educational and Research Managers of Shiraz University of Medical Sciences', Hakim Health Systems research journal, 14(4), pp.211. magiran.com/p961220
علی کشتکاران؛ ناهید حاتم؛ ریتا رضایی؛ منصوره لطفی. "رابطه هوش هیجانی با راهبردهای مدیریت تعارض در مدیران آموزشی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز". مجله تحقیقات نظام سلامت حکیم، 14 ،4 ، 1390، 211. magiran.com/p961220
Keshtkaran A.; Hatam N.; Rezaee R.; Lotfi M. "Relationship between Emotional Intelligence with Conflict Management Strategies among Educational and Research Managers of Shiraz University of Medical Sciences", Hakim Health Systems research journal, 14, 4, 2012, 211. magiran.com/p961220
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال