ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مژگان محمدی مهر، حسن ملکی، عباس عباس پور، علیرضا خوشدل، (1390). جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(8)، 961. magiran.com/p961395
Mojgan Mohammadimehr, Hasan Malaki, Abbas Abbaspour, Alireza Khoshdel, (2012). Investigation Necessary Competencies for Life Long Learning in Medical Students, Iranian Journal of Medical Education, 11(8), 961. magiran.com/p961395
مژگان محمدی مهر، حسن ملکی، عباس عباس پور، علیرضا خوشدل، جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی. مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 1390؛ 11(8): 961. magiran.com/p961395
Mojgan Mohammadimehr, Hasan Malaki, Abbas Abbaspour, Alireza Khoshdel, Investigation Necessary Competencies for Life Long Learning in Medical Students, Iranian Journal of Medical Education, 2012; 11(8): 961. magiran.com/p961395
مژگان محمدی مهر، حسن ملکی، عباس عباس پور، علیرضا خوشدل، "جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی"، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی 11، شماره 8 (1390): 961. magiran.com/p961395
Mojgan Mohammadimehr, Hasan Malaki, Abbas Abbaspour, Alireza Khoshdel, "Investigation Necessary Competencies for Life Long Learning in Medical Students", Iranian Journal of Medical Education 11, no.8 (2012): 961. magiran.com/p961395
مژگان محمدی مهر، حسن ملکی، عباس عباس پور، علیرضا خوشدل، (1390). 'جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی'، مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11(8)، صص.961. magiran.com/p961395
Mojgan Mohammadimehr, Hasan Malaki, Abbas Abbaspour, Alireza Khoshdel, (2012). 'Investigation Necessary Competencies for Life Long Learning in Medical Students', Iranian Journal of Medical Education, 11(8), pp.961. magiran.com/p961395
مژگان محمدی مهر؛ حسن ملکی؛ عباس عباس پور؛ علیرضا خوشدل. "جستاری بر شایستگی های مورد نیاز یادگیری مادام العمر در دانشجویان پزشکی عمومی". مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی، 11 ،8 ، 1390، 961. magiran.com/p961395
Mojgan Mohammadimehr; Hasan Malaki; Abbas Abbaspour; Alireza Khoshdel. "Investigation Necessary Competencies for Life Long Learning in Medical Students", Iranian Journal of Medical Education, 11, 8, 2012, 961. magiran.com/p961395
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال