ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
انوشیروان تقی پور، افسانه موسوی آزادکسمایی، (1390). بررسی سیاست های بانکی با هدف توسعه بخش مالی (مورد مطالعه ایران)، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 2(5)، 103. magiran.com/p962617
Anoushirvan Taghipour, Afsaneh Musavi Azad Kasmai, (2012). The Study of Banking Policies with the Aim of Financial Sector Development (the case of Iran), Journal of Monetary & Banking Researches, 2(5), 103. magiran.com/p962617
انوشیروان تقی پور، افسانه موسوی آزادکسمایی، بررسی سیاست های بانکی با هدف توسعه بخش مالی (مورد مطالعه ایران). فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 1390؛ 2(5): 103. magiran.com/p962617
Anoushirvan Taghipour, Afsaneh Musavi Azad Kasmai, The Study of Banking Policies with the Aim of Financial Sector Development (the case of Iran), Journal of Monetary & Banking Researches, 2012; 2(5): 103. magiran.com/p962617
انوشیروان تقی پور، افسانه موسوی آزادکسمایی، "بررسی سیاست های بانکی با هدف توسعه بخش مالی (مورد مطالعه ایران)"، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی 2، شماره 5 (1390): 103. magiran.com/p962617
Anoushirvan Taghipour, Afsaneh Musavi Azad Kasmai, "The Study of Banking Policies with the Aim of Financial Sector Development (the case of Iran)", Journal of Monetary & Banking Researches 2, no.5 (2012): 103. magiran.com/p962617
انوشیروان تقی پور، افسانه موسوی آزادکسمایی، (1390). 'بررسی سیاست های بانکی با هدف توسعه بخش مالی (مورد مطالعه ایران)'، فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 2(5)، صص.103. magiran.com/p962617
Anoushirvan Taghipour, Afsaneh Musavi Azad Kasmai, (2012). 'The Study of Banking Policies with the Aim of Financial Sector Development (the case of Iran)', Journal of Monetary & Banking Researches, 2(5), pp.103. magiran.com/p962617
انوشیروان تقی پور؛ افسانه موسوی آزادکسمایی. "بررسی سیاست های بانکی با هدف توسعه بخش مالی (مورد مطالعه ایران)". فصلنامه پژوهش های پولی - بانکی، 2 ،5 ، 1390، 103. magiran.com/p962617
Anoushirvan Taghipour; Afsaneh Musavi Azad Kasmai. "The Study of Banking Policies with the Aim of Financial Sector Development (the case of Iran)", Journal of Monetary & Banking Researches, 2, 5, 2012, 103. magiran.com/p962617
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال