ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمود علایی طالقانی، زهرا رحیم زاده، (1390). شبیه سازی احتمال وقوع لغزش در حوضه آبخیز جوانرود با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با تاکید بر ویژگی های مورفولوژی، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 22(4)، 53. magiran.com/p962949
M. Alaee Taleghani, Z. Rahimzadeh, (2012). Simulation of landslide risk in javanroud basin using AHP method considering geomorphic properties, Geography and Environmental Planning, 22(4), 53. magiran.com/p962949
محمود علایی طالقانی، زهرا رحیم زاده، شبیه سازی احتمال وقوع لغزش در حوضه آبخیز جوانرود با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با تاکید بر ویژگی های مورفولوژی. مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 1390؛ 22(4): 53. magiran.com/p962949
M. Alaee Taleghani, Z. Rahimzadeh, Simulation of landslide risk in javanroud basin using AHP method considering geomorphic properties, Geography and Environmental Planning, 2012; 22(4): 53. magiran.com/p962949
محمود علایی طالقانی، زهرا رحیم زاده، "شبیه سازی احتمال وقوع لغزش در حوضه آبخیز جوانرود با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با تاکید بر ویژگی های مورفولوژی"، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی 22، شماره 4 (1390): 53. magiran.com/p962949
M. Alaee Taleghani, Z. Rahimzadeh, "Simulation of landslide risk in javanroud basin using AHP method considering geomorphic properties", Geography and Environmental Planning 22, no.4 (2012): 53. magiran.com/p962949
محمود علایی طالقانی، زهرا رحیم زاده، (1390). 'شبیه سازی احتمال وقوع لغزش در حوضه آبخیز جوانرود با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با تاکید بر ویژگی های مورفولوژی'، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 22(4)، صص.53. magiran.com/p962949
M. Alaee Taleghani, Z. Rahimzadeh, (2012). 'Simulation of landslide risk in javanroud basin using AHP method considering geomorphic properties', Geography and Environmental Planning, 22(4), pp.53. magiran.com/p962949
محمود علایی طالقانی؛ زهرا رحیم زاده. "شبیه سازی احتمال وقوع لغزش در حوضه آبخیز جوانرود با مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با تاکید بر ویژگی های مورفولوژی". مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، 22 ،4 ، 1390، 53. magiran.com/p962949
M. Alaee Taleghani; Z. Rahimzadeh. "Simulation of landslide risk in javanroud basin using AHP method considering geomorphic properties", Geography and Environmental Planning, 22, 4, 2012, 53. magiran.com/p962949
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال