ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا محمدی، داوود صادق زاده، محمد آرمیون، ملک مسعود احمدی، (1390). تجزیه پایداری و سازگاری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم دوروم، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 91، 70. magiran.com/p965202
Reza Mohammadi, Davood Sadeghzadeh, Malak Massoud Ahmadi, (2011). Analysis of stability and adaptability of grain yield in durum wheat geneotypes, Journal of Applied Crop Research, 91, 70. magiran.com/p965202
رضا محمدی، داوود صادق زاده، محمد آرمیون، ملک مسعود احمدی، تجزیه پایداری و سازگاری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم دوروم. فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 1390؛ 91: 70. magiran.com/p965202
Reza Mohammadi, Davood Sadeghzadeh, Malak Massoud Ahmadi, Analysis of stability and adaptability of grain yield in durum wheat geneotypes, Journal of Applied Crop Research, 2011; 91: 70. magiran.com/p965202
رضا محمدی، داوود صادق زاده، محمد آرمیون، ملک مسعود احمدی، "تجزیه پایداری و سازگاری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم دوروم"، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی ،91 (1390): 70. magiran.com/p965202
Reza Mohammadi, Davood Sadeghzadeh, Malak Massoud Ahmadi, "Analysis of stability and adaptability of grain yield in durum wheat geneotypes", Journal of Applied Crop Research no. 91 (2011): 70. magiran.com/p965202
رضا محمدی، داوود صادق زاده، محمد آرمیون، ملک مسعود احمدی، (1390). 'تجزیه پایداری و سازگاری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم دوروم'، فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 91، صص.70. magiran.com/p965202
Reza Mohammadi, Davood Sadeghzadeh, Malak Massoud Ahmadi, (2011). 'Analysis of stability and adaptability of grain yield in durum wheat geneotypes', Journal of Applied Crop Research, 91, pp.70. magiran.com/p965202
رضا محمدی؛ داوود صادق زاده؛ محمد آرمیون؛ ملک مسعود احمدی. "تجزیه پایداری و سازگاری عملکرد دانه در ژنوتیپ های گندم دوروم". فصلنامه پژوهش های کاربردی زراعی، 91 ، 1390، 70. magiran.com/p965202
Reza Mohammadi; Davood Sadeghzadeh; Malak Massoud Ahmadi. "Analysis of stability and adaptability of grain yield in durum wheat geneotypes", Journal of Applied Crop Research, 91, 2011, 70. magiran.com/p965202
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال