ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ذبیح الله عبدالملکی، منوچهر سوری، محمد مهدی معینی، (1390). اثر جیره غذایی بر عملکرد، رشد و تکامل فولیکول های پوست و خصوصیات الیاف در بزغاله های شیرخوار مرغوز، مجله تولیدات دامی، 13(1)، 23. magiran.com/p966632
Zabihollah Abdolmaleki, Manouchehr Soori, Mohammad Mehdi Moeini, (2012). The effect of creep mixture diet on growth performance, the pattern of skin follicle development and fiber characteristics in suckling Merghoz kids, Journal of Animal Productions, 13(1), 23. magiran.com/p966632
ذبیح الله عبدالملکی، منوچهر سوری، محمد مهدی معینی، اثر جیره غذایی بر عملکرد، رشد و تکامل فولیکول های پوست و خصوصیات الیاف در بزغاله های شیرخوار مرغوز. مجله تولیدات دامی، 1390؛ 13(1): 23. magiran.com/p966632
Zabihollah Abdolmaleki, Manouchehr Soori, Mohammad Mehdi Moeini, The effect of creep mixture diet on growth performance, the pattern of skin follicle development and fiber characteristics in suckling Merghoz kids, Journal of Animal Productions, 2012; 13(1): 23. magiran.com/p966632
ذبیح الله عبدالملکی، منوچهر سوری، محمد مهدی معینی، "اثر جیره غذایی بر عملکرد، رشد و تکامل فولیکول های پوست و خصوصیات الیاف در بزغاله های شیرخوار مرغوز"، مجله تولیدات دامی 13، شماره 1 (1390): 23. magiran.com/p966632
Zabihollah Abdolmaleki, Manouchehr Soori, Mohammad Mehdi Moeini, "The effect of creep mixture diet on growth performance, the pattern of skin follicle development and fiber characteristics in suckling Merghoz kids", Journal of Animal Productions 13, no.1 (2012): 23. magiran.com/p966632
ذبیح الله عبدالملکی، منوچهر سوری، محمد مهدی معینی، (1390). 'اثر جیره غذایی بر عملکرد، رشد و تکامل فولیکول های پوست و خصوصیات الیاف در بزغاله های شیرخوار مرغوز'، مجله تولیدات دامی، 13(1)، صص.23. magiran.com/p966632
Zabihollah Abdolmaleki, Manouchehr Soori, Mohammad Mehdi Moeini, (2012). 'The effect of creep mixture diet on growth performance, the pattern of skin follicle development and fiber characteristics in suckling Merghoz kids', Journal of Animal Productions, 13(1), pp.23. magiran.com/p966632
ذبیح الله عبدالملکی؛ منوچهر سوری؛ محمد مهدی معینی. "اثر جیره غذایی بر عملکرد، رشد و تکامل فولیکول های پوست و خصوصیات الیاف در بزغاله های شیرخوار مرغوز". مجله تولیدات دامی، 13 ،1 ، 1390، 23. magiran.com/p966632
Zabihollah Abdolmaleki; Manouchehr Soori; Mohammad Mehdi Moeini. "The effect of creep mixture diet on growth performance, the pattern of skin follicle development and fiber characteristics in suckling Merghoz kids", Journal of Animal Productions, 13, 1, 2012, 23. magiran.com/p966632
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال