ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رامین حمیدی فراهانی، احمد رضا تاجیک، مهتاب نوری فرد، اکبر کشاورز ، نیلوفر تقی پور، سید جواد حسینی شکوه، (1390). بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه مرکز تحقیقات 660 ارتش در سال 88 - 1387، مجله پژوهش علوم سلامت و نظامی، 10(1)، 45-49. magiran.com/p966752
R. Hamid, Farahani Ar. Tajik M. Noorifard A. Keshavarz N. Taghipour J. Hossieni, Shokouh, (2012). Antibiotic resistance pattern of E.coli isolated from urine culture in 660 Army clinical laboratory center in Tehran 2008, Annals of Military and Health Sciences Research, 10(1), 45-49. magiran.com/p966752
رامین حمیدی فراهانی، احمد رضا تاجیک، مهتاب نوری فرد، اکبر کشاورز ، نیلوفر تقی پور، سید جواد حسینی شکوه، بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه مرکز تحقیقات 660 ارتش در سال 88 - 1387. مجله پژوهش علوم سلامت و نظامی، 1390؛ 10(1): 45-49. magiran.com/p966752
R. Hamid, Farahani Ar. Tajik M. Noorifard A. Keshavarz N. Taghipour J. Hossieni, Shokouh, Antibiotic resistance pattern of E.coli isolated from urine culture in 660 Army clinical laboratory center in Tehran 2008, Annals of Military and Health Sciences Research, 2012; 10(1): 45-49. magiran.com/p966752
رامین حمیدی فراهانی، احمد رضا تاجیک، مهتاب نوری فرد، اکبر کشاورز ، نیلوفر تقی پور، سید جواد حسینی شکوه، "بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه مرکز تحقیقات 660 ارتش در سال 88 - 1387"، مجله پژوهش علوم سلامت و نظامی 10، شماره 1 (1390): 45-49. magiran.com/p966752
R. Hamid, Farahani Ar. Tajik M. Noorifard A. Keshavarz N. Taghipour J. Hossieni, Shokouh, "Antibiotic resistance pattern of E.coli isolated from urine culture in 660 Army clinical laboratory center in Tehran 2008", Annals of Military and Health Sciences Research 10, no.1 (2012): 45-49. magiran.com/p966752
رامین حمیدی فراهانی، احمد رضا تاجیک، مهتاب نوری فرد، اکبر کشاورز ، نیلوفر تقی پور، سید جواد حسینی شکوه، (1390). 'بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه مرکز تحقیقات 660 ارتش در سال 88 - 1387'، مجله پژوهش علوم سلامت و نظامی، 10(1)، صص.45-49. magiran.com/p966752
R. Hamid, Farahani Ar. Tajik M. Noorifard A. Keshavarz N. Taghipour J. Hossieni, Shokouh, (2012). 'Antibiotic resistance pattern of E.coli isolated from urine culture in 660 Army clinical laboratory center in Tehran 2008', Annals of Military and Health Sciences Research, 10(1), pp.45-49. magiran.com/p966752
رامین حمیدی فراهانی؛ احمد رضا تاجیک؛ مهتاب نوری فرد؛ اکبر کشاورز ؛ نیلوفر تقی پور؛ سید جواد حسینی شکوه. "بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی اشرشیا کلی در نمونه کشت ادرار آزمایشگاه مرکز تحقیقات 660 ارتش در سال 88 - 1387". مجله پژوهش علوم سلامت و نظامی، 10 ،1 ، 1390، 45-49. magiran.com/p966752
R. Hamid; Farahani Ar. Tajik M. Noorifard A. Keshavarz N. Taghipour J. Hossieni; Shokouh. "Antibiotic resistance pattern of E.coli isolated from urine culture in 660 Army clinical laboratory center in Tehran 2008", Annals of Military and Health Sciences Research, 10, 1, 2012, 45-49. magiran.com/p966752
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال