ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
میترا حریری، سید ابوالقاسم جزایری، محمود جلالی، عباس رحیمی، ابراهیم عبدالهیان، (1390). اثر دریافت اسیدهای چرب امگا- 3 بر شدت بیماری و سطح سرمی واسطه های التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 9(3)، 45. magiran.com/p968609
Mitra Hariri, Abolghasem Jazayery, Mahmoud Jalali, Abbas Rahimi, Ebrahim Abdollahian, (2012). Effects of dietary supplementation of omega-3 fatty acids on hyperactivity and serum inflammatory mediators in children with attention-deficit-hyperactivity disorder, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 9(3), 45. magiran.com/p968609
میترا حریری، سید ابوالقاسم جزایری، محمود جلالی، عباس رحیمی، ابراهیم عبدالهیان، اثر دریافت اسیدهای چرب امگا- 3 بر شدت بیماری و سطح سرمی واسطه های التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه. مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 1390؛ 9(3): 45. magiran.com/p968609
Mitra Hariri, Abolghasem Jazayery, Mahmoud Jalali, Abbas Rahimi, Ebrahim Abdollahian, Effects of dietary supplementation of omega-3 fatty acids on hyperactivity and serum inflammatory mediators in children with attention-deficit-hyperactivity disorder, Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 2012; 9(3): 45. magiran.com/p968609
میترا حریری، سید ابوالقاسم جزایری، محمود جلالی، عباس رحیمی، ابراهیم عبدالهیان، "اثر دریافت اسیدهای چرب امگا- 3 بر شدت بیماری و سطح سرمی واسطه های التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه"، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی 9، شماره 3 (1390): 45. magiran.com/p968609
Mitra Hariri, Abolghasem Jazayery, Mahmoud Jalali, Abbas Rahimi, Ebrahim Abdollahian, "Effects of dietary supplementation of omega-3 fatty acids on hyperactivity and serum inflammatory mediators in children with attention-deficit-hyperactivity disorder", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research 9, no.3 (2012): 45. magiran.com/p968609
میترا حریری، سید ابوالقاسم جزایری، محمود جلالی، عباس رحیمی، ابراهیم عبدالهیان، (1390). 'اثر دریافت اسیدهای چرب امگا- 3 بر شدت بیماری و سطح سرمی واسطه های التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه'، مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 9(3)، صص.45. magiran.com/p968609
Mitra Hariri, Abolghasem Jazayery, Mahmoud Jalali, Abbas Rahimi, Ebrahim Abdollahian, (2012). 'Effects of dietary supplementation of omega-3 fatty acids on hyperactivity and serum inflammatory mediators in children with attention-deficit-hyperactivity disorder', Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 9(3), pp.45. magiran.com/p968609
میترا حریری؛ سید ابوالقاسم جزایری؛ محمود جلالی؛ عباس رحیمی؛ ابراهیم عبدالهیان. "اثر دریافت اسیدهای چرب امگا- 3 بر شدت بیماری و سطح سرمی واسطه های التهابی در کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی- نقص توجه". مجله دانشکده بهداشت و انستیتو تحقیقات بهداشتی، 9 ،3 ، 1390، 45. magiran.com/p968609
Mitra Hariri; Abolghasem Jazayery; Mahmoud Jalali; Abbas Rahimi; Ebrahim Abdollahian. "Effects of dietary supplementation of omega-3 fatty acids on hyperactivity and serum inflammatory mediators in children with attention-deficit-hyperactivity disorder", Scientific Journal of School of Public Health and Institute of Public Health Research, 9, 3, 2012, 45. magiran.com/p968609
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال