ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهدی فخار، منصوره میرزایی، علیرضا رفیعی، صابر آرمات، میلاد مجتهدیان، (1391). ارزیابی مقایسه ای مایع کیست هیداتیک با سرم جنین گاو در محیط کشت سلول فیبروبلاست موش صحرایی، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 21(86)، 222. magiran.com/p969347
Mahdi Fakhar, Mansoureh Mirzaei, Alireza Rafei, Saber Armat, Milad Mojtahedian, (2012). Comparative Evaluation of Hydatid Cyst Fluid and Fetal Bovine Serum (FBS) in Culture Medium of Rat Fibroblast Cells, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 21(86), 222. magiran.com/p969347
مهدی فخار، منصوره میرزایی، علیرضا رفیعی، صابر آرمات، میلاد مجتهدیان، ارزیابی مقایسه ای مایع کیست هیداتیک با سرم جنین گاو در محیط کشت سلول فیبروبلاست موش صحرایی. مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 1391؛ 21(86): 222. magiran.com/p969347
Mahdi Fakhar, Mansoureh Mirzaei, Alireza Rafei, Saber Armat, Milad Mojtahedian, Comparative Evaluation of Hydatid Cyst Fluid and Fetal Bovine Serum (FBS) in Culture Medium of Rat Fibroblast Cells, Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 2012; 21(86): 222. magiran.com/p969347
مهدی فخار، منصوره میرزایی، علیرضا رفیعی، صابر آرمات، میلاد مجتهدیان، "ارزیابی مقایسه ای مایع کیست هیداتیک با سرم جنین گاو در محیط کشت سلول فیبروبلاست موش صحرایی"، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران 21، شماره 86 (1391): 222. magiran.com/p969347
Mahdi Fakhar, Mansoureh Mirzaei, Alireza Rafei, Saber Armat, Milad Mojtahedian, "Comparative Evaluation of Hydatid Cyst Fluid and Fetal Bovine Serum (FBS) in Culture Medium of Rat Fibroblast Cells", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences 21, no.86 (2012): 222. magiran.com/p969347
مهدی فخار، منصوره میرزایی، علیرضا رفیعی، صابر آرمات، میلاد مجتهدیان، (1391). 'ارزیابی مقایسه ای مایع کیست هیداتیک با سرم جنین گاو در محیط کشت سلول فیبروبلاست موش صحرایی'، مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 21(86)، صص.222. magiran.com/p969347
Mahdi Fakhar, Mansoureh Mirzaei, Alireza Rafei, Saber Armat, Milad Mojtahedian, (2012). 'Comparative Evaluation of Hydatid Cyst Fluid and Fetal Bovine Serum (FBS) in Culture Medium of Rat Fibroblast Cells', Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 21(86), pp.222. magiran.com/p969347
مهدی فخار؛ منصوره میرزایی؛ علیرضا رفیعی؛ صابر آرمات؛ میلاد مجتهدیان. "ارزیابی مقایسه ای مایع کیست هیداتیک با سرم جنین گاو در محیط کشت سلول فیبروبلاست موش صحرایی". مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 21 ،86 ، 1391، 222. magiran.com/p969347
Mahdi Fakhar; Mansoureh Mirzaei; Alireza Rafei; Saber Armat; Milad Mojtahedian. "Comparative Evaluation of Hydatid Cyst Fluid and Fetal Bovine Serum (FBS) in Culture Medium of Rat Fibroblast Cells", Journal of Mazandaran University of Medical Sciences, 21, 86, 2012, 222. magiran.com/p969347
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال