ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مجتبی ایزدی، اصغر ظریفیان، شهرام سهیلی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی، (1391). ارتباط گرلین و گلوکز سرم در مردان چاق مبتلا به بیماری دیابت نوع 2، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 14(1)، 83. magiran.com/p973833
Eizadi M. , Zarifyan A. , Sohaily S. , Khorshidi D. , Doaly H., (2012). Relation between serum ghrelin concentration and blood glucose levels in type-2 diabetic obese males, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 14(1), 83. magiran.com/p973833
مجتبی ایزدی، اصغر ظریفیان، شهرام سهیلی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی، ارتباط گرلین و گلوکز سرم در مردان چاق مبتلا به بیماری دیابت نوع 2. مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 1391؛ 14(1): 83. magiran.com/p973833
Eizadi M. , Zarifyan A. , Sohaily S. , Khorshidi D. , Doaly H., Relation between serum ghrelin concentration and blood glucose levels in type-2 diabetic obese males, Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 2012; 14(1): 83. magiran.com/p973833
مجتبی ایزدی، اصغر ظریفیان، شهرام سهیلی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی، "ارتباط گرلین و گلوکز سرم در مردان چاق مبتلا به بیماری دیابت نوع 2"، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان 14، شماره 1 (1391): 83. magiran.com/p973833
Eizadi M. , Zarifyan A. , Sohaily S. , Khorshidi D. , Doaly H., "Relation between serum ghrelin concentration and blood glucose levels in type-2 diabetic obese males", Journal of Gorgan University of Medical Sciences 14, no.1 (2012): 83. magiran.com/p973833
مجتبی ایزدی، اصغر ظریفیان، شهرام سهیلی، داوود خورشیدی، حسین دوعلی، (1391). 'ارتباط گرلین و گلوکز سرم در مردان چاق مبتلا به بیماری دیابت نوع 2'، مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 14(1)، صص.83. magiran.com/p973833
Eizadi M. , Zarifyan A. , Sohaily S. , Khorshidi D. , Doaly H., (2012). 'Relation between serum ghrelin concentration and blood glucose levels in type-2 diabetic obese males', Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 14(1), pp.83. magiran.com/p973833
مجتبی ایزدی؛ اصغر ظریفیان؛ شهرام سهیلی؛ داوود خورشیدی؛ حسین دوعلی. "ارتباط گرلین و گلوکز سرم در مردان چاق مبتلا به بیماری دیابت نوع 2". مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان، 14 ،1 ، 1391، 83. magiran.com/p973833
Eizadi M. ; Zarifyan A. ; Sohaily S. ; Khorshidi D. ; Doaly H.. "Relation between serum ghrelin concentration and blood glucose levels in type-2 diabetic obese males", Journal of Gorgan University of Medical Sciences, 14, 1, 2012, 83. magiran.com/p973833
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال