ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
الله داد سلیم پور، علی عبادی، محمدرضا فتاحی مقدم، محمدرضا بی همتا، (1391). ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 319. magiran.com/p976139
Allahdad Salimpour, Ali Ebadi, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, Mohammadreza Bihamta, (2012). An Evaluation of Genetic Diversity in some Almond Genotypes Using Morphological Traits, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 319. magiran.com/p976139
الله داد سلیم پور، علی عبادی، محمدرضا فتاحی مقدم، محمدرضا بی همتا، ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک. مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 319. magiran.com/p976139
Allahdad Salimpour, Ali Ebadi, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, Mohammadreza Bihamta, An Evaluation of Genetic Diversity in some Almond Genotypes Using Morphological Traits, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 319. magiran.com/p976139
الله داد سلیم پور، علی عبادی، محمدرضا فتاحی مقدم، محمدرضا بی همتا، "ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 319. magiran.com/p976139
Allahdad Salimpour, Ali Ebadi, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, Mohammadreza Bihamta, "An Evaluation of Genetic Diversity in some Almond Genotypes Using Morphological Traits", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 319. magiran.com/p976139
الله داد سلیم پور، علی عبادی، محمدرضا فتاحی مقدم، محمدرضا بی همتا، (1391). 'ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.319. magiran.com/p976139
Allahdad Salimpour, Ali Ebadi, Mohammadreza Fattahi Moghaddam, Mohammadreza Bihamta, (2012). 'An Evaluation of Genetic Diversity in some Almond Genotypes Using Morphological Traits', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.319. magiran.com/p976139
الله داد سلیم پور؛ علی عبادی؛ محمدرضا فتاحی مقدم؛ محمدرضا بی همتا. "ارزیابی تنوع ژنتیکی در تعدادی از ژنوتیپ های بادام با استفاده از صفات مورفولوژیک". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 319. magiran.com/p976139
Allahdad Salimpour; Ali Ebadi; Mohammadreza Fattahi Moghaddam; Mohammadreza Bihamta. "An Evaluation of Genetic Diversity in some Almond Genotypes Using Morphological Traits", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 319. magiran.com/p976139
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال