ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد سیاری، مصباح بابالار، سیامک کلانتری، (1391). تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 339. magiran.com/p976141
Mohammad Sayyari, Mesbah Babalar, Siyamak Kalantari, (2012). Enhancement of Chilling Resistance, Antioxidant Activity, and Quality of Pomegranate (Punica granatum) cv.  Rabab during Cold Storage, through an Application of Salicilyc Acid, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 339. magiran.com/p976141
محمد سیاری، مصباح بابالار، سیامک کلانتری، تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری. مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 339. magiran.com/p976141
Mohammad Sayyari, Mesbah Babalar, Siyamak Kalantari, Enhancement of Chilling Resistance, Antioxidant Activity, and Quality of Pomegranate (Punica granatum) cv.  Rabab during Cold Storage, through an Application of Salicilyc Acid, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 339. magiran.com/p976141
محمد سیاری، مصباح بابالار، سیامک کلانتری، "تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 339. magiran.com/p976141
Mohammad Sayyari, Mesbah Babalar, Siyamak Kalantari, "Enhancement of Chilling Resistance, Antioxidant Activity, and Quality of Pomegranate (Punica granatum) cv.  Rabab during Cold Storage, through an Application of Salicilyc Acid", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 339. magiran.com/p976141
محمد سیاری، مصباح بابالار، سیامک کلانتری، (1391). 'تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.339. magiran.com/p976141
Mohammad Sayyari, Mesbah Babalar, Siyamak Kalantari, (2012). 'Enhancement of Chilling Resistance, Antioxidant Activity, and Quality of Pomegranate (Punica granatum) cv.  Rabab during Cold Storage, through an Application of Salicilyc Acid', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.339. magiran.com/p976141
محمد سیاری؛ مصباح بابالار؛ سیامک کلانتری. "تاثیر کاربرد اسید سالیسیلیک بر افزایش مقاومت به سرمازدگی، فعالیت آنتی اکسیدانی و کیفیت انار رقم رباب فارس طی دوره سرد انباری". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 339. magiran.com/p976141
Mohammad Sayyari; Mesbah Babalar; Siyamak Kalantari. "Enhancement of Chilling Resistance, Antioxidant Activity, and Quality of Pomegranate (Punica granatum) cv.  Rabab during Cold Storage, through an Application of Salicilyc Acid", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 339. magiran.com/p976141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال