ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
بیژن کاوسی، سعید عشقی، عنایت الله تفضلی، مجید راحمی، (1391). بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 349. magiran.com/p976142
Bijan Kavousi, Saeid Eshghi, Enayat-Allah Tafazzoli, Majid Rahemi, (2012). A Study of the Disease Occurrence Date, Severity and Anatomical Changes due to Bud Necrosis in Different Stages of Growth and Development of Grapevines (Vitis vinifera L. cv. Askari), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 349. magiran.com/p976142
بیژن کاوسی، سعید عشقی، عنایت الله تفضلی، مجید راحمی، بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری. مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 349. magiran.com/p976142
Bijan Kavousi, Saeid Eshghi, Enayat-Allah Tafazzoli, Majid Rahemi, A Study of the Disease Occurrence Date, Severity and Anatomical Changes due to Bud Necrosis in Different Stages of Growth and Development of Grapevines (Vitis vinifera L. cv. Askari), Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 349. magiran.com/p976142
بیژن کاوسی، سعید عشقی، عنایت الله تفضلی، مجید راحمی، "بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 349. magiran.com/p976142
Bijan Kavousi, Saeid Eshghi, Enayat-Allah Tafazzoli, Majid Rahemi, "A Study of the Disease Occurrence Date, Severity and Anatomical Changes due to Bud Necrosis in Different Stages of Growth and Development of Grapevines (Vitis vinifera L. cv. Askari)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 349. magiran.com/p976142
بیژن کاوسی، سعید عشقی، عنایت الله تفضلی، مجید راحمی، (1391). 'بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.349. magiran.com/p976142
Bijan Kavousi, Saeid Eshghi, Enayat-Allah Tafazzoli, Majid Rahemi, (2012). 'A Study of the Disease Occurrence Date, Severity and Anatomical Changes due to Bud Necrosis in Different Stages of Growth and Development of Grapevines (Vitis vinifera L. cv. Askari)', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.349. magiran.com/p976142
بیژن کاوسی؛ سعید عشقی؛ عنایت الله تفضلی؛ مجید راحمی. "بررسی زمان، شدت و تغییرات آناتومیکی مرگ جوانه (Bud necrosis) در مرحله رشد و نموی انگور رقم عسکری". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 349. magiran.com/p976142
Bijan Kavousi; Saeid Eshghi; Enayat-Allah Tafazzoli; Majid Rahemi. "A Study of the Disease Occurrence Date, Severity and Anatomical Changes due to Bud Necrosis in Different Stages of Growth and Development of Grapevines (Vitis vinifera L. cv. Askari)", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 349. magiran.com/p976142
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال