ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طاهر برزگر، مجتبی دلشاد، عباس مجدآبادی، عبدالکریم کاشی، ژاله قشقایی، (1391). اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 357. magiran.com/p976143
Taher Barzegar, Mojtaba Delshad, Abbas Majdabadi, Abdolkarim Kashi, Jaleh Ghashghaei, (2012). Effects of Water Stress on Yield, Growth and some Physiological Parameters in Iranian Melon, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 357. magiran.com/p976143
طاهر برزگر، مجتبی دلشاد، عباس مجدآبادی، عبدالکریم کاشی، ژاله قشقایی، اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی. مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 357. magiran.com/p976143
Taher Barzegar, Mojtaba Delshad, Abbas Majdabadi, Abdolkarim Kashi, Jaleh Ghashghaei, Effects of Water Stress on Yield, Growth and some Physiological Parameters in Iranian Melon, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 357. magiran.com/p976143
طاهر برزگر، مجتبی دلشاد، عباس مجدآبادی، عبدالکریم کاشی، ژاله قشقایی، "اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 357. magiran.com/p976143
Taher Barzegar, Mojtaba Delshad, Abbas Majdabadi, Abdolkarim Kashi, Jaleh Ghashghaei, "Effects of Water Stress on Yield, Growth and some Physiological Parameters in Iranian Melon", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 357. magiran.com/p976143
طاهر برزگر، مجتبی دلشاد، عباس مجدآبادی، عبدالکریم کاشی، ژاله قشقایی، (1391). 'اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.357. magiran.com/p976143
Taher Barzegar, Mojtaba Delshad, Abbas Majdabadi, Abdolkarim Kashi, Jaleh Ghashghaei, (2012). 'Effects of Water Stress on Yield, Growth and some Physiological Parameters in Iranian Melon', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.357. magiran.com/p976143
طاهر برزگر؛ مجتبی دلشاد؛ عباس مجدآبادی؛ عبدالکریم کاشی؛ ژاله قشقایی. "اثر تنش کم آبی بر رشد، عملکرد و برخی شاخص های فیزیولوژیکی خربزه ایرانی". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 357. magiran.com/p976143
Taher Barzegar; Mojtaba Delshad; Abbas Majdabadi; Abdolkarim Kashi; Jaleh Ghashghaei. "Effects of Water Stress on Yield, Growth and some Physiological Parameters in Iranian Melon", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 357. magiran.com/p976143
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال