ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
واحد باقری، محمدحسین شمشیری، حسین شیرانی، حمیدرضا روستا، (1391). اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال‎های دو رقم پایهای پسته اهلی (Pistacia vera L.)، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 365. magiran.com/p976144
Vahed Bagheri, Mohammad-Hossein Shamshiri, Hossein Shirani, Hamidreza Roosta, (2012). Effect of Arbuscular Mycorrhizae and Drought Stress on Growth Indexes, Water Relations and Proline as well as Soluble Carbohydrate Content in Pistachio (Pistacia vera L.) Rootstock Seedlings, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 365. magiran.com/p976144
واحد باقری، محمدحسین شمشیری، حسین شیرانی، حمیدرضا روستا، اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال‎های دو رقم پایهای پسته اهلی (Pistacia vera L.). مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 365. magiran.com/p976144
Vahed Bagheri, Mohammad-Hossein Shamshiri, Hossein Shirani, Hamidreza Roosta, Effect of Arbuscular Mycorrhizae and Drought Stress on Growth Indexes, Water Relations and Proline as well as Soluble Carbohydrate Content in Pistachio (Pistacia vera L.) Rootstock Seedlings, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 365. magiran.com/p976144
واحد باقری، محمدحسین شمشیری، حسین شیرانی، حمیدرضا روستا، "اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال‎های دو رقم پایهای پسته اهلی (Pistacia vera L.)"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 365. magiran.com/p976144
Vahed Bagheri, Mohammad-Hossein Shamshiri, Hossein Shirani, Hamidreza Roosta, "Effect of Arbuscular Mycorrhizae and Drought Stress on Growth Indexes, Water Relations and Proline as well as Soluble Carbohydrate Content in Pistachio (Pistacia vera L.) Rootstock Seedlings", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 365. magiran.com/p976144
واحد باقری، محمدحسین شمشیری، حسین شیرانی، حمیدرضا روستا، (1391). 'اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال‎های دو رقم پایهای پسته اهلی (Pistacia vera L.)'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.365. magiran.com/p976144
Vahed Bagheri, Mohammad-Hossein Shamshiri, Hossein Shirani, Hamidreza Roosta, (2012). 'Effect of Arbuscular Mycorrhizae and Drought Stress on Growth Indexes, Water Relations and Proline as well as Soluble Carbohydrate Content in Pistachio (Pistacia vera L.) Rootstock Seedlings', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.365. magiran.com/p976144
واحد باقری؛ محمدحسین شمشیری؛ حسین شیرانی؛ حمیدرضا روستا. "اثر قارچ میکوریز-آربسکولار و تنش خشکی بر رشد، روابط آبی، تجمع پرولین و قندهای محلول در نهال‎های دو رقم پایهای پسته اهلی (Pistacia vera L.)". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 365. magiran.com/p976144
Vahed Bagheri; Mohammad-Hossein Shamshiri; Hossein Shirani; Hamidreza Roosta. "Effect of Arbuscular Mycorrhizae and Drought Stress on Growth Indexes, Water Relations and Proline as well as Soluble Carbohydrate Content in Pistachio (Pistacia vera L.) Rootstock Seedlings", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 365. magiran.com/p976144
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال