ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا کوچکی، لیلا تبریزی، مریم جهانی، علی اصغر محمدآبادی، (1391). ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 379. magiran.com/p976145
Alireza Koochaki, Leyla Tabrizi, Maryam Jahani, Ali-Asghar Mohammadabadi, (2012). An Evaluation of the Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Corm Planting Rate and Pattern on the Crop's Performance, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 379. magiran.com/p976145
علیرضا کوچکی، لیلا تبریزی، مریم جهانی، علی اصغر محمدآبادی، ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها. مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 379. magiran.com/p976145
Alireza Koochaki, Leyla Tabrizi, Maryam Jahani, Ali-Asghar Mohammadabadi, An Evaluation of the Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Corm Planting Rate and Pattern on the Crop's Performance, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 379. magiran.com/p976145
علیرضا کوچکی، لیلا تبریزی، مریم جهانی، علی اصغر محمدآبادی، "ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 379. magiran.com/p976145
Alireza Koochaki, Leyla Tabrizi, Maryam Jahani, Ali-Asghar Mohammadabadi, "An Evaluation of the Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Corm Planting Rate and Pattern on the Crop's Performance", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 379. magiran.com/p976145
علیرضا کوچکی، لیلا تبریزی، مریم جهانی، علی اصغر محمدآبادی، (1391). 'ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.379. magiran.com/p976145
Alireza Koochaki, Leyla Tabrizi, Maryam Jahani, Ali-Asghar Mohammadabadi, (2012). 'An Evaluation of the Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Corm Planting Rate and Pattern on the Crop's Performance', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.379. magiran.com/p976145
علیرضا کوچکی؛ لیلا تبریزی؛ مریم جهانی؛ علی اصغر محمدآبادی. "ارزیابی اثر تراکم بالای بنه و سه روش کاشت بر برخی از ویژگی های زراعی زعفران (Crocus sativus L.) و رفتار بنه ها". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 379. magiran.com/p976145
Alireza Koochaki; Leyla Tabrizi; Maryam Jahani; Ali-Asghar Mohammadabadi. "An Evaluation of the Effect of Saffron (Crocus sativus L.) Corm Planting Rate and Pattern on the Crop's Performance", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 379. magiran.com/p976145
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال