ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلا کشاورزی، اسماعیل چمنی، (1391). تاثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هینوکیتیول، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 393. magiran.com/p976146
Leyla Keshavarzi, Esmaeil Chamani, (2012). Effects of Hinokitiol, Humic acid, Sucrose, and Silver thiosulfate (STS) as a Short-Time (Pulsing) Treatment on Vase Life of Cut  Yelloween Lily Flowers, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 393. magiran.com/p976146
لیلا کشاورزی، اسماعیل چمنی، تاثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هینوکیتیول، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween. مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 393. magiran.com/p976146
Leyla Keshavarzi, Esmaeil Chamani, Effects of Hinokitiol, Humic acid, Sucrose, and Silver thiosulfate (STS) as a Short-Time (Pulsing) Treatment on Vase Life of Cut  Yelloween Lily Flowers, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 393. magiran.com/p976146
لیلا کشاورزی، اسماعیل چمنی، "تاثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هینوکیتیول، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 393. magiran.com/p976146
Leyla Keshavarzi, Esmaeil Chamani, "Effects of Hinokitiol, Humic acid, Sucrose, and Silver thiosulfate (STS) as a Short-Time (Pulsing) Treatment on Vase Life of Cut  Yelloween Lily Flowers", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 393. magiran.com/p976146
لیلا کشاورزی، اسماعیل چمنی، (1391). 'تاثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هینوکیتیول، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.393. magiran.com/p976146
Leyla Keshavarzi, Esmaeil Chamani, (2012). 'Effects of Hinokitiol, Humic acid, Sucrose, and Silver thiosulfate (STS) as a Short-Time (Pulsing) Treatment on Vase Life of Cut  Yelloween Lily Flowers', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.393. magiran.com/p976146
لیلا کشاورزی؛ اسماعیل چمنی. "تاثیر تیمار کوتاه مدت (پالسی) هینوکیتیول، هومیک اسید، ساکارز و تیوسولفات نقره بر عمر گلجایی گل بریدنی سوسن رقم Yelloween". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 393. magiran.com/p976146
Leyla Keshavarzi; Esmaeil Chamani. "Effects of Hinokitiol, Humic acid, Sucrose, and Silver thiosulfate (STS) as a Short-Time (Pulsing) Treatment on Vase Life of Cut  Yelloween Lily Flowers", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 393. magiran.com/p976146
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال