ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نغمه دانشور حکیمی میبدی، محسن کافی، علی نیکبخت، فرهاد رجالی، (1391). اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 403. magiran.com/p976147
Naghmeh Daneshvar Hakimi Meybodi, Mohsen Kafi, Ali Nikbakht, Farhad Rejali, (2012). The Effect of Humic Acid on Some Qualitative and Quantitative Traits of Speedygreen Turfgrass, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 403. magiran.com/p976147
نغمه دانشور حکیمی میبدی، محسن کافی، علی نیکبخت، فرهاد رجالی، اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین. مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 403. magiran.com/p976147
Naghmeh Daneshvar Hakimi Meybodi, Mohsen Kafi, Ali Nikbakht, Farhad Rejali, The Effect of Humic Acid on Some Qualitative and Quantitative Traits of Speedygreen Turfgrass, Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 403. magiran.com/p976147
نغمه دانشور حکیمی میبدی، محسن کافی، علی نیکبخت، فرهاد رجالی، "اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 403. magiran.com/p976147
Naghmeh Daneshvar Hakimi Meybodi, Mohsen Kafi, Ali Nikbakht, Farhad Rejali, "The Effect of Humic Acid on Some Qualitative and Quantitative Traits of Speedygreen Turfgrass", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 403. magiran.com/p976147
نغمه دانشور حکیمی میبدی، محسن کافی، علی نیکبخت، فرهاد رجالی، (1391). 'اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.403. magiran.com/p976147
Naghmeh Daneshvar Hakimi Meybodi, Mohsen Kafi, Ali Nikbakht, Farhad Rejali, (2012). 'The Effect of Humic Acid on Some Qualitative and Quantitative Traits of Speedygreen Turfgrass', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.403. magiran.com/p976147
نغمه دانشور حکیمی میبدی؛ محسن کافی؛ علی نیکبخت؛ فرهاد رجالی. "اثر هومیک اسید بر برخی از خصوصیات کمی و کیفی چمن اسپیدیگرین". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 403. magiran.com/p976147
Naghmeh Daneshvar Hakimi Meybodi; Mohsen Kafi; Ali Nikbakht; Farhad Rejali. "The Effect of Humic Acid on Some Qualitative and Quantitative Traits of Speedygreen Turfgrass", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 403. magiran.com/p976147
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال