ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مصطفی عشور نژاد، محمود قاسم نژاد، سیروس آقاجانزاده، داود بخشی، جواد فتاحی مقدم، (1391). مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد' در روش های کشاورزی ارگانیک، تلفیقی و متداول، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، 413. magiran.com/p976148
Mostafa Ashournezhad, Mahmoud Ghasemnezhad, Sirous Aghajanzadeh, Davoud Bakhshi, Javad Fattahi Moghaddam, (2012). A Comparison of the Nutritional Value of, and the Antioxidant Compounds Present in the Organic, Integrated, and Conventionally Produced Kiwifruits cv. Hayward', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), 413. magiran.com/p976148
مصطفی عشور نژاد، محمود قاسم نژاد، سیروس آقاجانزاده، داود بخشی، جواد فتاحی مقدم، مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد' در روش های کشاورزی ارگانیک، تلفیقی و متداول. مجله علوم باغبانی ایران، 1391؛ 42(4): 413. magiran.com/p976148
Mostafa Ashournezhad, Mahmoud Ghasemnezhad, Sirous Aghajanzadeh, Davoud Bakhshi, Javad Fattahi Moghaddam, A Comparison of the Nutritional Value of, and the Antioxidant Compounds Present in the Organic, Integrated, and Conventionally Produced Kiwifruits cv. Hayward', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 2012; 42(4): 413. magiran.com/p976148
مصطفی عشور نژاد، محمود قاسم نژاد، سیروس آقاجانزاده، داود بخشی، جواد فتاحی مقدم، "مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد' در روش های کشاورزی ارگانیک، تلفیقی و متداول"، مجله علوم باغبانی ایران 42، شماره 4 (1391): 413. magiran.com/p976148
Mostafa Ashournezhad, Mahmoud Ghasemnezhad, Sirous Aghajanzadeh, Davoud Bakhshi, Javad Fattahi Moghaddam, "A Comparison of the Nutritional Value of, and the Antioxidant Compounds Present in the Organic, Integrated, and Conventionally Produced Kiwifruits cv. Hayward'", Iranian Journal of Horticaltural Sciences 42, no.4 (2012): 413. magiran.com/p976148
مصطفی عشور نژاد، محمود قاسم نژاد، سیروس آقاجانزاده، داود بخشی، جواد فتاحی مقدم، (1391). 'مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد' در روش های کشاورزی ارگانیک، تلفیقی و متداول'، مجله علوم باغبانی ایران، 42(4)، صص.413. magiran.com/p976148
Mostafa Ashournezhad, Mahmoud Ghasemnezhad, Sirous Aghajanzadeh, Davoud Bakhshi, Javad Fattahi Moghaddam, (2012). 'A Comparison of the Nutritional Value of, and the Antioxidant Compounds Present in the Organic, Integrated, and Conventionally Produced Kiwifruits cv. Hayward'', Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42(4), pp.413. magiran.com/p976148
مصطفی عشور نژاد؛ محمود قاسم نژاد؛ سیروس آقاجانزاده؛ داود بخشی؛ جواد فتاحی مقدم. "مقایسه ارزش غذایی و ترکیبات آنتی اکسیدانی میوه کیوی رقم هایوارد' در روش های کشاورزی ارگانیک، تلفیقی و متداول". مجله علوم باغبانی ایران، 42 ،4 ، 1391، 413. magiran.com/p976148
Mostafa Ashournezhad; Mahmoud Ghasemnezhad; Sirous Aghajanzadeh; Davoud Bakhshi; Javad Fattahi Moghaddam. "A Comparison of the Nutritional Value of, and the Antioxidant Compounds Present in the Organic, Integrated, and Conventionally Produced Kiwifruits cv. Hayward'", Iranian Journal of Horticaltural Sciences, 42, 4, 2012, 413. magiran.com/p976148
بدانید
 • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
 • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
 • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
 • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
 • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال