ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فاطمه صادقی، میثم رخشان، هادی افراسیابی گرکانی، (1391). تهیه و ارزیابی میکروکپسول های محتوی پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیت، فصلنامه علوم دارویی، 17(3)، 189. magiran.com/p976600
Sadeghi F., Rakhshan M., Afrasiabi Garekani H, (2012). Preparation and evaluation of microcapsules containing propranolol hydrochloride using Eudragit polymers, Pharmaceutical Sciences, 17(3), 189. magiran.com/p976600
فاطمه صادقی، میثم رخشان، هادی افراسیابی گرکانی، تهیه و ارزیابی میکروکپسول های محتوی پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیت. فصلنامه علوم دارویی، 1391؛ 17(3): 189. magiran.com/p976600
Sadeghi F., Rakhshan M., Afrasiabi Garekani H, Preparation and evaluation of microcapsules containing propranolol hydrochloride using Eudragit polymers, Pharmaceutical Sciences, 2012; 17(3): 189. magiran.com/p976600
فاطمه صادقی، میثم رخشان، هادی افراسیابی گرکانی، "تهیه و ارزیابی میکروکپسول های محتوی پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیت"، فصلنامه علوم دارویی 17، شماره 3 (1391): 189. magiran.com/p976600
Sadeghi F., Rakhshan M., Afrasiabi Garekani H, "Preparation and evaluation of microcapsules containing propranolol hydrochloride using Eudragit polymers", Pharmaceutical Sciences 17, no.3 (2012): 189. magiran.com/p976600
فاطمه صادقی، میثم رخشان، هادی افراسیابی گرکانی، (1391). 'تهیه و ارزیابی میکروکپسول های محتوی پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیت'، فصلنامه علوم دارویی، 17(3)، صص.189. magiran.com/p976600
Sadeghi F., Rakhshan M., Afrasiabi Garekani H, (2012). 'Preparation and evaluation of microcapsules containing propranolol hydrochloride using Eudragit polymers', Pharmaceutical Sciences, 17(3), pp.189. magiran.com/p976600
فاطمه صادقی؛ میثم رخشان؛ هادی افراسیابی گرکانی. "تهیه و ارزیابی میکروکپسول های محتوی پروپرانولول هیدروکلراید با استفاده از پلیمرهای اودراجیت". فصلنامه علوم دارویی، 17 ،3 ، 1391، 189. magiran.com/p976600
Sadeghi F.; Rakhshan M.; Afrasiabi Garekani H. "Preparation and evaluation of microcapsules containing propranolol hydrochloride using Eudragit polymers", Pharmaceutical Sciences, 17, 3, 2012, 189. magiran.com/p976600
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال